Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja kontrastowa serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. a ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.) Wójt Gminy Miękinia udostępnia informację o podmiotach odbierających
  odpady komunalne od  właścicieli nieruchomości z terenu  gminy Miękinia:

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych
Gmina Miękinia na podstawie zwartej umowy powierzyła odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miękinia na których zamieszkują Wrocławskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Alba S. A. Wrocław z siedzibą ul. Szczecińska  5, 54 – 517 Wrocław w konsorcjum z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedziba przy ul. Willowej18, 55 – 330 Miękinia

Odbiór nieruchomości z terenów niezamieszkałych
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek zawrzeć stosowne umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorą wpisanym do „Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miękinia.
W przypadku małego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w miejscu zamieszkania winien on:
- wypełnić deklarację i złożyć ją w Urzędzie Gminy w Miękini na część mieszkalną podając ilość osób zamieszkujących ją w celu zorganizowania przez Gminę Miękinia odbioru odpadów wg. stawek na osobę;
-zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przydomowego zakładu z przedsiębiorą wpisanym do Rejestru na odbiór odpadów wg pojemników o określonej pojemności

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Przedsiębiorca zamierzający prowadzić na terenie Gminy Miękinia działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.
Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest możliwy po złożeniu stosownego wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Pliki do pobrania:
HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady