Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja kontrastowa serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 13 stycznia 2020
Zmiany z dniem 01.01.2020 r. w zakresie świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku ulega zmianie zakres świadczenia dotychczasowym usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych w ramach uiszczanej opłaty tzw. „śmieciowej”.
Szczegółowy wykaz świadczenia usług zawarty jest w uchwale Nr XV/161/19 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (treść uchwały). https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/339/
Co się zmienia z dniem 1 stycznia 2020 r.:
1.POJEMNIKI
- urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki) przekazane właścicielom poszczególnych posesji do dnia 31.12.2019 r., przechodzą na mocy ww. uchwały na własność tych właścicieli;
- z dniem 1 stycznia 2020 r. w ramach opłaty, Gmina nie podstawia i nie wymienia pojemników;
- z dniem 1 stycznia 2020 r. właściciele posesji sami wyposażają swoje nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w aktach miejscowych i fakt wyposażenia swojej nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zobowiązani są zgłosić w urzędzie gminy w Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia w tutejszym urzędzie gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych a następnie udostępnienia pojemników podmiotowi świadczącemu usługę odbioru odpadów do oczipowania znacznikiem RFID i objęcia tej nieruchomości gminnym systemem gospodarowania odpadami. Podmiot odbierający odpady odbiera wyłącznie odpady z urządzeń oczipowanych znacznikiem RFID.
2. ODPADY BIO
- zmiana częstotliwości odbioru odpadów bio, zgodnie z przyjętym harmonogramem (zwiększenie częstotliwości). W dalszym ciągu fakt chęci skorzystania ze zbiórki odpadów BIO należy zgłosić w siedzibie tut. urzędu.
3. MYCIE POJEMNIKÓW
- w ramach pobieranej opłaty z dniem 1 stycznia 2020 r. Gmina nie będzie świadczyła usługi mycia i dezynfekcji pojemników. Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek wyposażenia jej w pojemnik oraz utrzymanie go w „należytym stanie sanitarnym”.
4. WYSTAWKA KRAWĘŻNIKOWA
- zmiana częstotliwości odbioru odpadów, zgodnie z przyjętym harmonogramem - 1 raz w roku (zmniejszenie dotychczasowej częstotliwości).


HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady