Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja kontrastowa serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 18 lipca 2016
Informujemy, iż 30 czerwca 2016 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).
więcej


Data dodania: 27 kwietnia 2016
Na podstawie art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) wójt jest obowiązany do sporządzania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.
więcej


Data dodania: 1 grudnia 2015
Już dziś można sprawdzić harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2016 r..
więcej


Data dodania: 20 maja 2014
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miękinia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
więcej

Data dodania: 20 maja 2014
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) Wójt Gminy Miękinia udostępnia informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miękinia:
więcej


Data dodania: 21 marca 2014
Jest to jeden z elementów służących do osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz wypełnienie wymogu ustawowego wyrażonego w nowej ustawie z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z póżn.zm.) jak i w obowiązującej do 23 grudnia 2012 r. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 185 poz. 1243).
więcej

Data dodania: 21 marca 2014
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących minimalnych wymagań:
więcej

Data dodania: 21 marca 2014
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miękinia.
więcej


Data dodania: 20 marca 2014
Wpisu do gminnego rejestru działalności regulowanej dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z art. 65 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
więcej

HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady