Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Pomnik przyrody
100m od pierwszego budynku we wsi Gąsiorów rośnie dąb szypułkowy uznany w 1976 roku za pomnik przyrody.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Urząd Gminy Miękinia
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Urząd Gminy Miękinia
Straż Gminna
Nr telefonu: 603 814 208
Komendant Straży Gminnej: Gustaw Dobosz 603 814 208
Strażnik Gminny: Stanisław Dul 603 687 498
Do zadań Straży Gminnej w Miękini należy w szczególności:
    1) ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych,
    2) czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
    3) współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
    4) zabezpieczenia miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
    5) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
    6) współdziałania z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
    7) doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
    8) informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
    9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
    10) udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych;
    11) udzielanie przedlekarskiej pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków lub innych zdarzeń losowych;
    12) ściganie wykroczeń poprzez:
            a) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym;
            b) przeprowadzanie czynności wyjaśniających;
            c) sporządzanie do wydziału II karnego Sądu Rejonowego wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
    13) podejmowanie działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno - parkowych oraz zanieczyszczania wód;
    14) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych;
    15) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu:
            a) sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym;
            b) promocji i reklamy napojów alkoholowych;
            c) spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazowi.

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online