Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Pierwszy zapis o Miękini
Pierwszy zapis o samej Miękini pochodzi z 1305 r. Wieś wymieniona jest w księdze kapituły wrocławskiej jako mała, lecz dająca duże dochody. Zamieszkiwało ją wówczas 65 osób. Czas dobrobytu i rozkwitu tych ziem trwał do XV wieku, który przyniósł wyniszczające Śląsk wojny husyckie (1420 – 1434 r.). Działania wojenne nie zakłóciły jednak rozwoju rzemiosła. Zmianę przynależności państwowej przyniósł wiek XVI, kiedy Miękinia wraz z całym Śląskiem przeszła pod panowanie austriackich Habsburgów.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Urząd Gminy Miękinia
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Urząd Gminy Miękinia
Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej
Symbol: KGOP
Nr telefonu: 71 735 92 01
Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej: Gustaw Dobosz 603 814 208
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Komendanta Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej należy:
 1. wykonywać zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 2. określanie potrzeb finansowych OSP z terenu gminy i zgłaszanie ich do projektu budżetu gminy,
 3. współdziałać z komendantem powiatowym PSP w zakresie przygotowania OSP do działań ratowniczych,
 4. udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy Miękinia zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
 5. koordynować realizację zadań statutowych naczelników OSP,
 6. prowadzić działania w zakresie rozpoznawania zagrożeń i podejmowania działań zapobiegawczych,
 7. znać zasady prowadzenia działań ratowniczych przez koordynacja przedsięwzięć dotyczących przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych i uczestniczenia w tych działaniach,
 8. komendant gminny jest dowódcą jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych straży pożarnych (JOT OSP) z terenu gminy,
 9. przedstawianie zarządowi oddziału gminnego Związku informacji i ocen dotyczących przygotowania i udziału OSP w działaniach ratowniczych,
 10. aktywny udział w walnych zebraniach OSP; przedstawianie na tych zebraniach ocen dot. działań ratowniczych,
 11. udział w organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP,
 12. podejmowanie działań na rzecz powołania w OSP jednostek operacyjno-technicznych (JOT),
 13. udzielanie pomocy naczelnikom OSP w zakresie szkolenia ratowników OSP oraz organizowanie ćwiczeń i pokazów,
 14. współpraca z naczelnikami OSP w zakresie doskonalenia ratowniczego,
 15. nadzór nad przestrzeganiem w OSP i podczas działań ratowniczych przepisów BHP; przedstawienie zarządowi oddziału gminnego Związku ocen i wniosków w tym zakresie,
 16. współdziałanie w organizowaniu i wyszkoleniu MDP,
 17. oddziaływanie na OSP w zakresie przestrzegania regulaminów, w tym zasad musztry i występowania pododdziałów w szyku zwartym,
 18. konsultowanie rozwiązań funkcjonalno - użytkowych i technicznych budowanych, modernizowanych oraz remontowanych obiektów OSP,
 19. zgłaszanie potrzeb w zakresie szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz uzgadnianie formy i terminów realizacji tych szkoleń,
 20. współdziałanie w zakresie planowania oraz przeprowadzania wspólnych inspekcji gotowości bojowej, przeglądów technicznych, zawodów, ćwiczeń,
 21. udział w procesie włączania OSP do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
 22. współpraca przy organizowaniu obozów wypoczynkowo-szkoleniowych dla MDP,
 23. przygotowanie i aktualizacja danych dotyczących sił i środków JOT OSP z terenu gminy na potrzeby powiatowego planu ratowniczego,
 24. współpracy z gminnym zespołem reagowania w rozpoznawaniu zagrożeń występujących na terenie gminy i uczestniczenie w opracowywaniu niezbędnych dokumentów dot. działań oraz prac tego zespołu,
 25. określania potencjału ratowniczego JOT OSP z terenu gminy, przewidzianego do ewentualnych działań ratowniczych,
 26. ustalania potrzeb techniczno-sprzętowych dla poszczególnych OSP i proponowanie sposobu ich zaspokajania,
 27. tworzenia systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych, informowania ludności oraz,
 28. nadzoru nad zapewnieniem i utrzymaniem gotowości bojowej JOT OSP,
 29. organizowania przeglądów ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,
 30. przeprowadzania badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP od następstw wypadków podczas wykonywania zadań statutowych i dopilnowania wypłacania świadczeń odszkodowawczych,
 31. uczestniczenia w przeglądach strażnic i wyposażenia ratowniczego OSP,
 32. ewidencjonowania mienia gminy będącego w użytkowaniu OSP oraz przeprowadzania jego inwentaryzacji.

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online