Urząd Gminy Miękinia - Gmina Miękinia

Wójt przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Urząd Gminy Miękinia

Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej

Symbol: KGOP
Nr telefonu: 71 735 92 01
Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej: Gustaw Dobosz
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Komendanta Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej należy:
 1. wykonywać zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 2. określanie potrzeb finansowych OSP z terenu gminy i zgłaszanie ich do projektu budżetu gminy,
 3. współdziałać z komendantem powiatowym PSP w zakresie przygotowania OSP do działań ratowniczych,
 4. udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy Miękinia zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
 5. koordynować realizację zadań statutowych naczelników OSP,
 6. prowadzić działania w zakresie rozpoznawania zagrożeń i podejmowania działań zapobiegawczych,
 7. znać zasady prowadzenia działań ratowniczych przez koordynacja przedsięwzięć dotyczących przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych i uczestniczenia w tych działaniach,
 8. komendant gminny jest dowódcą jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych straży pożarnych (JOT OSP) z terenu gminy,
 9. przedstawianie zarządowi oddziału gminnego Związku informacji i ocen dotyczących przygotowania i udziału OSP w działaniach ratowniczych,
 10. aktywny udział w walnych zebraniach OSP; przedstawianie na tych zebraniach ocen dot. działań ratowniczych,
 11. udział w organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP,
 12. podejmowanie działań na rzecz powołania w OSP jednostek operacyjno-technicznych (JOT),
 13. udzielanie pomocy naczelnikom OSP w zakresie szkolenia ratowników OSP oraz organizowanie ćwiczeń i pokazów,
 14. współpraca z naczelnikami OSP w zakresie doskonalenia ratowniczego,
 15. nadzór nad przestrzeganiem w OSP i podczas działań ratowniczych przepisów BHP; przedstawienie zarządowi oddziału gminnego Związku ocen i wniosków w tym zakresie,
 16. współdziałanie w organizowaniu i wyszkoleniu MDP,
 17. oddziaływanie na OSP w zakresie przestrzegania regulaminów, w tym zasad musztry i występowania pododdziałów w szyku zwartym,
 18. konsultowanie rozwiązań funkcjonalno - użytkowych i technicznych budowanych, modernizowanych oraz remontowanych obiektów OSP,
 19. zgłaszanie potrzeb w zakresie szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz uzgadnianie formy i terminów realizacji tych szkoleń,
 20. współdziałanie w zakresie planowania oraz przeprowadzania wspólnych inspekcji gotowości bojowej, przeglądów technicznych, zawodów, ćwiczeń,
 21. udział w procesie włączania OSP do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
 22. współpraca przy organizowaniu obozów wypoczynkowo-szkoleniowych dla MDP,
 23. przygotowanie i aktualizacja danych dotyczących sił i środków JOT OSP z terenu gminy na potrzeby powiatowego planu ratowniczego,
 24. współpracy z gminnym zespołem reagowania w rozpoznawaniu zagrożeń występujących na terenie gminy i uczestniczenie w opracowywaniu niezbędnych dokumentów dot. działań oraz prac tego zespołu,
 25. określania potencjału ratowniczego JOT OSP z terenu gminy, przewidzianego do ewentualnych działań ratowniczych,
 26. ustalania potrzeb techniczno-sprzętowych dla poszczególnych OSP i proponowanie sposobu ich zaspokajania,
 27. tworzenia systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych, informowania ludności oraz,
 28. nadzoru nad zapewnieniem i utrzymaniem gotowości bojowej JOT OSP,
 29. organizowania przeglądów ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,
 30. przeprowadzania badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP od następstw wypadków podczas wykonywania zadań statutowych i dopilnowania wypłacania świadczeń odszkodowawczych,
 31. uczestniczenia w przeglądach strażnic i wyposażenia ratowniczego OSP,
 32. ewidencjonowania mienia gminy będącego w użytkowaniu OSP oraz przeprowadzania jego inwentaryzacji.
Liczba odwiedzin: 9975

Stopka

Płatności online
Zamknij