Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja klasyczna serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Miękinia (z nieruchomości zamieszkałych, objętych gminnym systemem) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

GDZIE?
Miękinia, ul. Czysta 3
Wilkszyn, ul. Miłoszyńska 4

KIEDY?
W każdy wtorek od 9:00 do 13:00
W każdą środę od 15:00 do 19:00
W każdą sobotę od 8:00 do 19:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Co można oddać na PSZOK?
1. W PSZOK-u przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne zebrane wyłącznie w sposób selektywny i przed dostarczeniem do PSZOK powinny być poddane pogłębionej segregacji i wyodrębnione wg. niżej wskazanych rodzajów odpadów:
1) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice zawierające substancje niebezpieczne (np. opakowania po farbach malarskich i drukarskich, opakowania po rozpuszczalnikach i innych detergentach, opakowania po lepiszczach, tusze, tonery)
2) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym świetlówki (np. proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluoroscencyjne, diody elektroluminescencyjne (LED), niskoprężne lampy sodowe, wysokoprężne lampy wyładowcze, lampy metalohalogenkowe;
3) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. zużyte lub niefunkcjonujące sprzęty RTV i AGD w tym : ekrany, monitory, laptopy, komputery, drukarki, odkurzacze, żelazka, czajniki, sprzęty wideo, sprzęty do odtwarzania dźwięku, pralki, lodówki itd.);
4) zużyte opony z wyłączeniem opon rolniczych (np. opony od pojazdów osobowych, rowerów, motorowerów);
5) meble i odpady wielkogabarytowe (np. fotele, krzesła, stoły, szafki, szafy plastikowe meble ogrodowe, wanienki dla dzieci, dywany i wykładziny, wózki dziecięce, rowery, materace, drzwi i ramy okienne bez elementów szklanych);
6) odpady remontowe i rozbiórkowe wyodrębnione jako:
a) gruz ceglany (np. czysty gruz ceglany bez zanieczyszczeń innymi odpadami);
b) gruz betonowy (np. czysty gruz betonowy bez zanieczyszczeń innymi odpadami);
c) odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (np. elementy futryn, drzwi i okien, płyty ceramiczne, glazura, terakota);
d) usunięte tynki, tapety, okleiny;
e) zmieszane odpady z remontów i demontażu (odpad zawierający folie malarską, profile metalowe, worki po materiałach budowlanych, panele);
f) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (np. odpad zanieczyszczony ceramiką, elementy ceramiki, siatka montażowa z klejem i tynkiem, kawałki płyt gipsonowo-kartonowych, styropian, wełna mineralna)
7) odpady zielone ( np. trawa, gałęzie, liście) z zastrzeżeniem, że wielkość konarów, gałęzi, krzewów itp. nie będzie przekraczała 50 cm.;
8) odzież i tekstylia (np. odzież, firany, obrusy itp.);
9) przeterminowane leki
10) chemikalia (np. opakowania po farbach, tuszach, rozpuszczalnikach, oleje odpadowe);
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
13) papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury (np. kartony, tektura, czasopisma, książki, opakowania z papieru);
14) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych wielomateriałowe (butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki i worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folię aluminiową, zbędne metalowe formy i blachy kuchenne, doniczki);
15) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (np. szklane butelki, szklane słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po żywności i kosmetykach).

2. Odpady wymienione w ppkt.12) należy dostarczyć w szczelnym, zamkniętym pojemniku lub pudełku.
3. Odpady zielone mogą być dostarczane do PSZOK w workach lub luzem. W przypadku dostarczania odpadów zielonych w workach należy opróżnić zawartość worka do odpowiedniego kontenera na odpady zielone, a worek wrzucić do kontenera na tworzywa sztuczne.
4. Odpady wymagające opakowania w tym niebezpieczne, płynne powinny znajdować się w szczelnych oryginalnych opakowaniach producenta i posiadać etykiety.
5. W przypadku braku oryginalnej informacji umożliwiającej identyfikację odpadu, pracownik PSZOK umieszcza zastępczą etykietę zawierającą informację o rodzaju odpadu i adresie dostawcy na podstawie jego oświadczenia.

WAŻNE!
1. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z usług świadczonych przez PSZOKi mogą korzystać właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, dla których złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Miękinia i w każdej ilości z zastrzeżeniem ustalonego limitu, przy czym przez:
a) odpady remontowo-rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, rozumie się niewielkie ilości odpadów, wytworzonych przez mieszkańców w gospodarstwach domowych, pochodzące z drobnych napraw mieszkań, z wyłączeniem prac wymagających uzyskania pozwolenia na budowę i prac remontowo-budowlanych prowadzonych na zlecenie spółdzielni lub wspólnoty.
b) odpady wielkogabarytowe rozumie się odpady pochodzące z poszczególnych mieszkań, takie jak meble, tapczany, dywany itp.;
c) odpady zielone, rozumie się trawę, gałęzie i liście pochodzące z utrzymania bieżącej pielęgnacji terenu zielonego na nieruchomości zamieszkałej, dla której złożono deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z wyłączeniem prac pielęgnacyjnych prowadzonych na zlecenie spółdzielni lub wspólnoty.

LIMITY PRZYJMOWANYCH ODPADÓW:
Lp. Rodzaj odpadu Limit przyjmowanych odpadów w ramach uiszczanej opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych Opłata jednostkowa (netto) odpadu ponad limit
1. Zużyte opony
Do 8 szt./rok/nieruchomość
(lokal mieszkalny lub budynek w zabudowie jednorodzinnej mieszkalny)
1,00 zł/kg
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe
Do 2000kg/rok/nieruchomość mieszkalną
(lokal mieszkalny lub budynek w zabudowie jednorodzinnej mieszkalny)
0,35 zł/kg
 
 
 
 
3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe Do 500 kg/rok/nieruchomość mieszkalną
(lokal mieszkalny lub budynek w zabudowie jednorodzinnej mieszkalny)
1,00 zł/kg
HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady