Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja klasyczna serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od dnia 01.01.2024 r. wynosi 30,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

UWAGA!
OPŁATA = stawka opłaty x ilość osób zamieszkującej na danej nieruchomości

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi nadal 1,62 zł od obowiązującej stawki opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca miesięcznie.

2. Gdzie i jak wpłacać?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana kwartalnie do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy tj. do:
- 10 kwietnia - za miesiące: styczeń, luty, marzec
- 10 lipca – za miesiące kwiecień, maj, czerwiec
- 10 października – za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień
- 10 stycznia - za miesiące październik, listopad, grudzień roku poprzedniego

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić na INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU wskazany przez Gminę Miękinia bez wezwania (nie będą wysyłane żadne rachunki, decyzje).

Wpłat można dokonywać:
   -  w placówkach Poczty Polskiej bez prowizji,
   -  w każdym banku lub punkcie opłat (zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji w danym banku/punkcie),
   -  przelewem (zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji w danym banku).

Dane do przelewu/wpłaty:
1. Nr konta bankowego: INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU
2. Odbiorca: Gmina Miękinia ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
3. Tytuł przelewu: np. opłata za gospodarowanie odpadami

UWAGA!
Uregulowanie ww. opłaty w terminie uchroni Państwa przed dodatkowymi kosztami i wszczęciem postępowania windykacyjnego.
Informujemy, że koszty doręczenia upomnienia wynoszą 16,00 zł.

Zagubiłeś INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU - prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego pod numerem 71-735-92-50 lub 52 lub adresem email: smieci@miekinia.pl
HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady