Oficjalny portal Gminy Miękinia - Gospodarka Odpadami

Wersja klasyczna serwisu

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Data dodania: 29 listopada 2022
Ważna informacja dotycząca odpadów biodegradowalnych

Zabrania się stosowania worków innych niż w kolorze brązowym a w szczególności tych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów typy tworzywa sztuczne (kolor żółty) i papier (kolor niebieski).
Z uwagi na liczne zapytania dotyczące selektywnej zbiórki bioodpadów przypominamy, że zabrania się stosowania jakichkolwiek pojemników do ich gromadzenia. Odpady te gromadzimy w brązowym worku dostosowanym do odbioru ręcznego.
 
Gmina nie zapewnia odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości zgłosił fakt posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz korzysta ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w worki koloru brązowego na odpady komunalne typu „bio” na własny koszt.

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych. Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w odpad samodzielnie i bezpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który zlokalizowany jest w Miękini, ul. Czysta 3 i Wilkszynie, ul. Miłoszyńska 4.

Właściciel nieruchomości może dokonywać kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia, w indywidualnym przydomowym kompostowniku. Przez kompostownik należy rozumieć skrzynię służącą do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, której lokalizacja winna spełniać wymogi zapisane w §36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225).


 


HarmonogramyProgram usuwania azbestuPunkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZgłoszenia/interwencjePrawo miejscowe, krajowe i unijneEdukacja, segregacjaDo pobraniaGra Segreguj odpady