Deklaracje śmieciowe - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Deklaracje śmieciowe

Nieruchomości zamieszkałe


1. KTO MUSI ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Od dnia 1 lipca 2013r. obowiązek gospodarowania odpadami z nieruchomości zamieszkałych przejęła gmina.

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy definiuje właścicieli nieruchomości jako: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.


2. TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI:

- pierwsza deklaracja do 10.06.2013r, lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- nowa deklaracja zmieniająca dane zawarte w poprzedniej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 
(wyjątek: śmierć mieszkańca – deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia śmierci)

3. JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklarację można złożyć na trzy sposoby:

- złożyć osobiście deklarację w Urzędzie Gminy Miękinia
- pobrać formularz do druku ze strony www.miekinia.pl i po wypełnieniu przesłać podpisaną deklarację pocztą na adres: Urząd Gminy w Miękini , ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
- wypełnić elektronicznie deklarację poprzez stronę www  i podpisać ją z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym E-PUAP.

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 71-735-92-50


Deklaracja w wersji elektronicznej na portalu ePUAP - wymagany profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny


Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 157

Stopka

Płatności online
Zamknij