Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Położony w centrum wsi kościół jest przykładem wiejskiego budownictwa sakralnego
Murowany, jednonawowy, z trójbocznym prezbiterium, oskarpowany, z murowaną wieżą od zachodu. Wzmiankowany w 1335 roku ma w swojej historii kilka faz budowy, czytelnych do dzisiaj. We wnętrzu zachowany późnogotycki rzeźbiony tryptyk ołtarzowy z XV wieczną rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem oraz zespół całopostaciowych płyt nagrobnych z lat 1540 – 1592. Zachowały się również malowane renesansowe stalle i ławki z początku XVII w. oraz drewniana polichromowana chrzcielnica i piaskowcowe sakramentarium z tego samego okresu. Barokowy ołtarz główny i drewniane malowane tabernakulum pochodzą z końca XVII wieku. Dwa dzwony datowane są na 1497 rok.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Urząd Gminy Miękinia
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Urząd Gminy Miękinia
Referat Rozwoju i Promocji
Symbol: RRiP
Nr telefonu: 71 735 92 12
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych: Justyna Hamkało 71 735 92 12
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych: Agnieszka Olszewska 71 735 92 12
Pełnomocnik ds. uzależnień: Dorota Litwin 71 735 92 10
Do zadań referatu należy w szczególności:
 1. działania na rzecz rozwoju Gminy,
 2. propagowanie walorów turystycznych i gospodarczych gminy,
 3. podejmowanie zadań na rzecz współpracy międzygminnej,
 4. podejmowanie zadań związanych z promocją Gminy,
 5. przygotowanie ofert inwestycyjnych,
 6. propagowanie wiedzy o Gminie,
 7. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
 8. problematyka z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego,
 9. tworzenia strategii rozwoju gminy i planu rozwoju gminy,
 10. rozwoju sektora organizacji pozarządowych w gminie,
 11. koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 12. pozyskiwanie bezzwrotnych środków finansowych z funduszy strukturalnych, celowych i innych źródeł,
 13. sporządzanie wniosków aplikacyjnych stanowiących podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację wybranych projektów inwestycyjnych,
 14. prowadzenie spraw związanych z ewaluacją, sprawozdawczością projektów oraz rozliczanie zadań,
 15. współpraca przy przygotowywaniu zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych, uczestniczenie w przygotowaniu niezbędnych materiałów, uzyskiwaniu stosownych opinii itp.
 16. współpraca w zakresie przygotowywania wniosków infrastrukturalnych z właściwym referatem,
 17. opracowanie projektu i realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 18. koordynacja realizacji programów i harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii,
 19. współpraca z Referatem Finansów i Budżetu w zakresie realizacji budżetu gminy, w części dotyczącej dochodów z opłat za zezwolenia na alkohol i wydatkowanie tych środków,
 20. prowadzenie wniosków związanych z wydaniem, cofaniem i odmową wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 21. okresowa kontrola złożonych przez podmiot, prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych oświadczeń o wartości sprzedaży
 22. przyjmowanie wniosków ofert o przyznanie dotacji.

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online