Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Mrozowska Górka
Miłośników przyrody zaciekawi również fakt występowania na terenie gminy, jednego z nielicznych na Dolnym Śląsku, stanowiska sasanki łąkowej. Stanowisko to stwierdzono w pobliżu dzikiego wyrobiska piasku, w odległości ok. 1,5 km na zachód od centrum wsi Mrozów, u podnóża tzw. „Górki Mrozowskiej”. Obszar występowania sasanki zajmuje powierzchnię 0,16 ha. Utworzony użytek ekologiczny ma chronić sasankę łąkową, będącą rzadkim gatunkiem roślinnym.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Urząd Gminy Miękinia
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Urząd Gminy Miękinia
Referat Organizacyjny
Symbol: ORG
Nr telefonu: 71 735 92 28
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy: Irena Jezierska 71 735 92 21
Stanowisko ds. obsługi klienta: Urszula Alberska-Majczak 71 735 92 28
Stanowisko ds. obsługi klienta: Emilia Rajczakowska 71 735 92 64
Stanowisko ds. obsługi klienta: Magdalena Tarnowska 71 735 92 22
Administrator sieci komputerowej: Paweł Ziółkowski 71 735 92 19
Stanowisko ds. kadr: Anna Łozińska 71 735 92 53
Do zakresu działania Referatu należy w sprawach kancelaryjno – sekretarskich:
 1. obsługa techniczna- biurowa narad i spotkań organizowanych przez Wójta,
 2. obsługa sekretariatu Wójta,
 3. nadzór nad kancelarią ogólną i kontrola obiegu dokumentów i pism w Urzędzie,
W sprawach administracyjno – gospodarczych:
 1. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem,
 2. zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe i sprzęt,
 3. zarządzanie budynkami administracyjnymi i gospodarowanie lokalami użytkowymi na terenie urzędu,
 4. organizacja obsługi interesantów w zakresie skarg i wniosków,
 5. prowadzenie spraw kadrowych – pracowników urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 6. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników urzędu,
 7. zapewnienie warunków bhp i ppoż w Urzędzie,
 8. prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku,
 9. prowadzenie archiwum zakładowego i dokumentacji z poszczególnych referatów,
 10. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem przez poszczególne referaty urzędu - rzeczowego wykazu akt,
 11. dokonywania brakowania dokumentacji nie archiwalnej po upływie okresu przechowywania, po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia,
 12. archiwizacja dokumentów związanych z wyborami i referendum – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przekazanie do Państwowego Biura Wyborczego, Archiwum Państwowego, Archiwum Zakładowego.
 13. prowadzenie bieżącego rejestru wydawanych dokumentów z archiwum zakładowego,
 14. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Wójta i Rady oraz referendum,
 15. obsługa posiedzeń Rady i jej komisji, opracowywanie materiałów z zebrań, wniosków, opinii,
 16. zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje i posiedzenia komisji,
 17. komputeryzacją Urzędu,
 18. prowadzenie ewidencji środków trwałych jednostki budżetowej,
 19. szkoleniem pracowników w zakresie obsługi komputerów bieżącą,
 20. prowadzenie kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miękinia zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie,
 21. konserwacją sprzętu komputerowego prowadzenie strony internetowej Urzędu wprowadzanie danych do BIP-u.

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online