Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Legenda o samot­niku - Eremicie
Wśród starszych mieszkańców Białkowa krążyła legenda o samot­niku - Eremicie, zamieszkującym w szałasie pod lasem. Miał to być górnik, który uległ wypadkowi i okaleczeniom, które spowodowa­ły jego odsunięcie się od życia. Pojawienie się samotnika we wsi miało zwiastować nieszczęście, a osoba która pierwsza go zobaczyła, była narażona nawet na nagłą śmierć.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Urząd Gminy Miękinia
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Urząd Gminy Miękinia
Referat Inwestycyjny
Symbol: RIN
Stanowisko ds. drogowych: Paweł Harom 71 735 92 62
Stanowisko ds. drogowych: Maurycy Siek 71 735 92 62
Pełnomocnik ds. Strefy Ekonomicznej: Anna Babik-Haczkiewicz 71 735 92 61
Zastępca Kierownika RIN: Anna Babik-Haczkiewicz 71 735 92 61
Inspektor ds. inwestycji i infrastruktury technicznej: Marcin Beck 71 735 92 65
Podinspektor ds. inwestycji: Krzysztof Chodorowski 71 735 92 61
1. Do zadań referatu należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją inwestycji komunalnych, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
2) koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów  o znaczeniu lokalnym i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez gminę,
4) sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla inwestycji komunalnych,
5) dokonywanie wymaganych uzgodnień projektów inwestycyjnych oraz remontowych,
6) organizowanie odbiorów inwestycji i remontów,
7) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
8) opracowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),
9) wykonywanie czynności dotyczących zabezpieczenia i realizacji roszczeń z rękojmi i gwarancji udzielonych przez wykonawców inwestycji,
10) przygotowywanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
11) udział w pracach komisji przetargowych,
12) analiza potrzeb rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie: dróg, wodociągów, kanalizacji, telekomunikacji, gazownictwa, oświetlenia,
13) nadzór nad konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
14) opiniowanie w sprawie przebiegu dróg powiatowych, ustalanie przebiegu dróg gminnych, oraz zaliczanie drogi do kategorii dróg gminnych,
15) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego, orzekanie o przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia w odniesieniu do dróg gminnych oraz wymierzanie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego,
16) tworzenie i utrzymanie terenów zielonych,
17) prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie gminy,
18) prowadzenie spraw w zakresie transportu publicznego na terenie gminy Miękinia zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie,
19) wykonywanie porozumienia z zakresu komunikacji podmiejskiej podpisanego z gminą Wrocław,
20) współpraca z pracownikami Urzędu zajmującymi się pozyskiwanie środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na realizację przedsię wzięć inwestycyjnych,
21) współpraca z referatem Rozwoju i Promocji przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w ramach Miękińskiej Inicjatyw Razem/budżetu obywatelskiego.

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online