Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Jurajski ogródek
We wschodniej części lubiatowskiego majątku obok kolorowej oficyny znajduje się „jurajski ogródek”, a w nim dwa prehistoryczne gady wykonane z drutu i betonu przez Zbigniewa Pilcha. W ogródku rosną wszystkie rośliny chronione występujące na terenie gminy Miękinia.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Urząd Gminy Miękinia
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Urząd Gminy Miękinia
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Symbol: GNPP
Nr telefonu: 71 735 92 57
Stanowisko ds. planistycznych: Ewelina Kosowska 71 735 92 58
Stanowisko ds. planistycznych: Monika Śpiewak 71 735 92 57
Inspektor ds. gospodarki mieniem: Katarzyna Brusiło 71 735 92 57
Inspektor ds. gospodarki mieniem: Natalia Wojnas 71 735 92 57
Podinspektor ds. planistycznych: Marta Staniecka 71 735 92 57
Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieniem komunalnym, a w szczególności związanych z:
 1. gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i w trwały zarząd oraz zamiany gruntów,
 2. regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących własnością Gminy (występowanie z wnioskami o założenie ksiąg wieczystych, o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych),
 3. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości,
 4. rozgraniczanie oraz scalanie i podziały nieruchomości,
 5. nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
 6. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
 7. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
Prowadzenie spraw w zakresie planowania przestrzennego, a w szczególności:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. udostępnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacji ich treści,
 4. uzgadnianie projektów planów miejscowych z zainteresowanymi organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami,
 5. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego oraz oceny aktualności tego planu.
 6. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 7. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 8. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 9. przygotowywanie założeń do decyzji o warunkach zabudowy,
 10. przygotowywanie decyzji celu publicznego,
 11. prowadzenie procedury dotyczącej wydawania decyzji w sprawie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej. 

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online