Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
„Pojezierze Miękińskie”
Dolina Odry na odcinku położonym na ziemi miękińskiej to tzw. „Pojezierze Miękińskie”. Około 40 akwenów wodnych zlokalizowanych jest na południu wzdłuż rzeki Odry. Tama na Odrze w rejonie Warzyny i Wałów Śląskich (gm. Brzeg Dolny), która piętrzy wodę na wysokość do 7 m tworzy potężne jezioro. Rozlewisko szerokości 500- 600 m i długości 6,5 km usiane jest 11 wysepkami, na których gnieździ się wiele gatunków ptaków wodnych min. łabędzie krzykliwe, kaczki cyranki, płaskonosy, zimorodki, jaskółki brzegówki, kolonia czapli siwej i kilka gatunków mew. Są tu dwa półwyspy. Półwysep Prężycki, który oddziela koryto rzeki Odry od Zalewu Prężyckiego oraz tzw. Zalew Lubiatowski, który powstał w 1986 roku w wyniku regulacji Odry dla żeglugi śródlądowej. Liczne stawy i starorzecza Odry połączone rzeką Jeziorką, tworzą malownicze zakątki chętnie odwiedzane przez wędkarzy i turystów. Najciekawszym krajobrazowo i o najbogatszej faunie i florze jest rejon Głoski i rejon Prężyc i Lenartowic, który ze względu na bogactwo ichtiofauny jest łowiskiem mocna eksploatowanym przez wędkarzy.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Urząd Gminy Miękinia
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Urząd Gminy Miękinia
Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Symbol: KRO
Nr telefonu: 71 769 82 61
Stanowisko ds. komunalnych: Mariola Zaremba 71 735 92 18
Stanowisko ds. zamówień publicznych: Barbara Konarska-Mazur 71 735 92 66
Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska: Małgorzata Krawczyk 71 735 92 23
Stanowisko ds. komunalnych: Marlena Chałupa 71 735 92 66
Zastępca Kierownika KRO: Monika Jedynak 71 735 92 43
Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi: Emilia Rajczakowska 71 735 92 66
Inspektor ds. ograniczenia niskiej emisji: Aleksandra Markiewicz 71 314 34 57
1.      Do zadań referatu należy prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną środowiska i gospodarką komunalną, a w szczególności:
1) współdziałanie i koordynacja działań instytucji działających na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska,
2) zapewnienie planowego i wszechstronnego rozwoju rolnictwa w gminie,
3) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
4) wydawanie decyzji środowiskowych,
5) udzielanie informacji producentom rolnym w zakresie rolnictwa związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
6) prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej,
7) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
8) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów i wymierzanie kar za samowolne ich usuniecie,
9) nadzór i koordynacja  spraw związanych z utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
10)  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przypisanych do zadań własnych gminy na mocy ustaw,
11) koordynowanie spraw z zakresu melioracji i eksploatacji urządzeń wodno – melioracyjnych, prowadzenie nadzoru i kontroli nad właściwym utrzymaniem infrastruktury technicznej,
12) realizacja spraw powierzonych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej,
13) kierowanie  zamówieniami  publicznymi na podstawie  obowiązujących przepisy prawa w tym zakresie,
14) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
15) przygotowanie dokumentacji przetargowej,
16) kontrola realizacji zamówień publicznych.

2. Zarządzanie lokalami komunalnymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gminy Miękinia:
1) prowadzeniu całości spraw związanych z najmem lokali komunalnych,
2) prowadzeniu ewidencji lokali komunalnych i socjalnych,
3) sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym oraz prawidłowością eksploatacji
budynków, budowli i lokali,
4) ustalanie potrzeb w uzgodnieniu z referatem Inwestycyjnym w zakresie rozbiórek, remontów budynków, budowli i lokali komunalnych i socjalnych,
5) przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przydział lokalu komunalnego,
6) prowadzeniu całości spraw związanych z zapewnieniem lokali socjalnych, w tym
wskazywaniu lokali socjalnych w celu wykonywania wyroków eksmisyjnych oraz
prowadzeniu postępowań sądowych, w których gmina Miękinia wzywana jest do wstąpienia do procesu w charakterze interwenienta ubocznego,
7) prowadzeniu całości spraw związanych z realizacją roszczeń o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, do którego uprawnienie orzeczono w wyroku sądowym, w tym postępowań sądowych,
8) rozpatrywaniu wniosków o potwierdzenie uprawnień do przebywania w lokalu komunalnym,
9) prowadzeniu całości spraw dotyczących lokali komunalnych i socjalnych związanych z regulacją zaległości czynszowych (umorzenia, ugody, raty),
10) rozpatrywaniu wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie adaptacji (rozbudowy,
zabudowy, przebudowy) w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy w porozumieniu z referatem Inwestycyjnym,
11) wykonywaniu czynności administrowania i zarządu nieruchomością wspólną z zakresu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
reprezentowanie interesów gminy z tytułu eksploatacji lokali, w których gmina posiada udział w prawie lub ograniczone prawo rzeczowe.

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online