Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Mogiła
W 1949 roku kierowca Ludwik Półtorak jadąc ze starostą Zarzyckim przez las zauważyli niewielki budynek (dominium pomocnicze). Zatrzymali się. Starosta poszedł sprawdzić czy jest zasiedlona, a kierowca poszedł do lasu. Po 100 m spaceru natknął się na dość dużą mogiłę długości ok. 30 m Wokół porozrzucane były ludzkie kości i roztaczał się trupi odór. W wysokim nasypie były otwory zrobione przez zwierzęta. Warstwa ziemi nad pogrzebanymi nie była grubsza niż 40-50 cm. Pokazał to staroście, który powiedział, że dowie się i sprawdzi. Na drugi dzień starosta powiedział kierowcy te słowa: „O ile chcesz żyć, ja nie miał kłopotów to zapomnij o tym. Nigdy tam nie byliśmy, nic nie widzieliśmy i o niczym nie wiemy”. Mieszkańcy Lubiatowa znając sprawę już od czasu zasiedlenia wsi również nie zgłaszali nikomu o leżącej nieopodal mogile w obawie o własne życie.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Urząd Gminy Miękinia
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Urząd Gminy Miękinia
Referat Finansów i Budżetu
Symbol: FiB
Nr telefonu: 71 735 92 24
Skarbnik Gminy FiB: Czesław Osiecki 71 735 92 54
Główny Księgowy Urzędu: Ewa Mitkiewicz 71 735 92 24
Stanowisko ds. księgowości: Barbara Chabraszewska 71 735 92 56
Stanowisko ds. windykacji: Małgorzata Mazur 71 735 92 51
Stanowisko ds. księgowości podatkowej: Wioleta Bal 71 735 92 52
Stanowisko ds. księgowości podatkowej: Anna Kyc 71 735 92 11
Stanowisko ds. wymiaru podatku: Paulina Masłowska 71 735 92 50
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - dochody i płace: Wanda Malcherek 71 735 92 56
Podinspektor ds. wymiaru podatków: Monika Dziak 71 735 92 17
Do zadań Referatu należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetu, kontrolą finansową jednostek, jak również związanych  z pobieraniem podatków i opłat, a w szczególności:
    1) prowadzenie rachunkowości w zakresie wykonania budżetu gminy:
    a) ewidencja należności podatkowych, opłat i innych dochodów (opłata skarbowa, odsetki),
    b) ewidencja wydatków budżetowych.
    2) koordynowanie prac związanych z planowaniem i opracowaniem projektu budżetu gminy: przygotowanie projektu zmian w budżecie,
    3) windykacja niepodatkowych należności budżetowych,
    4) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
    5) opracowywanie zbiorczych planów finansowania inwestycji,
    6) opracowywanie zbiorczych planów w zakresie wydatków budżetowych,
    7) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz urzędami skarbowymi w celu zapewnienia sprawnego wykonania budżetu,
    8) opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta powodujących skutki finansowe,
    9) gospodarowanie funduszem płac, księgowanie i rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
    10) obsługa finansowa zadań wynikających z układu wykonawczego budżetu,
    11) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonani budżetu w pełnym zakresie szczegółowości lub w zakresie umożliwiającym bieżącą ocenę sytuacji finansowej Gminy oraz przedstawienie Wójtowi stosownych wniosków,
    12) przygotowanie stosownych informacji dotyczących wykonania i zmian budżetu oraz przekazanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    13) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych,
    14) analizowanie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy z wykonania budżetu pod względem formalno – prawnym i przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
    15) kontrola jednostek podległych pod względem finansowo – księgowym,
    16) kompletowanie dokumentów rozliczonych dotacji, zatwierdzonych przez referaty merytorycznie,
    17) monitorowanie i kontrola realizacji finansowej planu inwestycyjnego, zgodnie z zatwierdzonym budżetem na dany rok, na podstawie załącznika z wykonania wydatków inwestycyjnych i przedkładanie Skarbnikowi,
    18) współpraca z Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym i wszystkimi referatami merytorycznymi Urzędu oraz RIO,
    19)  wykonywanie zadań zleconych na podstawie ustaw z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online