Program "Czyste Powietrze" - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Program "Czyste Powietrze"

Mieszkańcy Gminy Miękinia mogą za pośrednictwem Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych.
Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:
 • węzeł cieplny,
 • pompa ciepła;
 • kocioł gazowy kondensacyjny;
 • kocioł olejowy;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.
Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE):
 • modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.;
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • wymiana stolarki zewnętrznej (okna, drzwi, bramy garażowe);
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna;
 • audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
 

Forma dofinansowania:

 • dotacja;
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
 • dotacja z prefinansowaniem.

Warunki finansowe:

Maksymalne kwoty dotacji:
 • podstawowy poziom dofinansowania - 41 000 zł
 • podwyższony poziom dofinansowania - 59 000 zł
 • najwyższy poziom dofinansowania - 79 000 zł
Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:
 • podstawowy poziom dofinansowania - 66 000 zł
 • podwyższony poziom dofinansowania - 99 000 zł
 • najwyższy poziom dofinansowania - 135 000 zł
Dodatkowo audyt energetyczny 1 200 zł.

Terminy:

 • realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Przygotowanie wniosku

 1. Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 2. Dodatkowe warunki, które musi spełnić Wnioskodawca:
  1. przy podstawowym poziomie dofinansowania: dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł,
  2. przy podwyższonym poziomie dofinansowania:
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty:
    • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
    • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,
  3. przy najwyższym poziomie dofinansowania:
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty:
    • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
    • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
   • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie),
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód,
    z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 3. Cel i rodzaj przedsięwzięcia są zgodne z Programem dostępnym na stronie: https://www.czystepowietrze.gov.pl/ 

Sposób składania wniosków:

 • wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW dostępnego na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/  lub poprzez portal gov.pl
 • wniosek należy podpisać elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym;
 • w przypadku braku takiego podpisu, należy po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukować formularz, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w danej gminie.
Wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Miękini zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna i decyzja o udzieleniu dotacji.
Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku
w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.
WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.
Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:
 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnia całkowita budynku,
 • ostatni rozliczony formularz PIT
Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym i najwyższym, należy zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o dochodach.

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:

 
Zapraszamy do kontaktu:
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze
Urząd Miejski w Miękini
ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia
tel. 71 735 92 30
e-mail: niskaemisja2@miekinia.pl
 
 
Program Czyste Powietrze w Gminie Miękinia (stan na 31.03.2024 r.)
 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 724 szt.
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 367 szt.
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 294 934,27 zł
Liczba odwiedzin: 2755

Stopka

Płatności online
Zamknij