Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Czarny Krzysztof
Z historią wsi Brzeziny wiąże się podanie o groźnym rycerzu rabusiu, "Czarnym Krzysztofie", działającym w okolicach Brzeziny. Był on postrachem okolicznych dworów, podróżnych i gospodarzy. Przypisano mu wiele morderstw i rozbojów. W 1512 roku został pojmany, odwieziony do Legnicy i tam powieszony.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 22 grudnia 2021
Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego
Na podstawie, art. 12 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 2a i ust. 2b w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38 pkt 2 lit. zg, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)
zawiadamiam,

że na wniosek Inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Jarzyńskiego, w dniu 20 grudnia 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 22/21 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa na przekroczeniu rzeki Odry”, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach:

Lp. Nr działki objętej inwestycją Obręb Jednostka ewidencyjna
1 142/3 0018 Piskorzowice 021803_2 Miękinia
2 4/7 0018 Piskorzowice 021803_2 Miękinia
3 4/8 0018 Piskorzowice 021803_2 Miękinia
4 70/1 0018 Piskorzowice 021803_2 Miękinia
5 73/1 0018 Piskorzowice 021803_2 Miękinia
6 99 0018 Piskorzowice 021803_2 Miękinia
7 247/3 0005 Kotowice 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
8 247/4 0005 Kotowice 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
9 248/1 0005 Kotowice 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
10 248/2 0005 Kotowice 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
11 1237/2 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
12 1237/5 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
13 1237/6 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
14 1237/8 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
15 1237/9 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
16 1238/1 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
17 1240/5 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
18 1265 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
19 1320/1 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
20 1320/2 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski


W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 22 grudnia 2021 r. – data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Urzędu Gminy Miękinia, Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, w Biuletynach Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych wymienionych Urzędów oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 5 stycznia 2022 r.


Z treścią ww. decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu –
plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 (kancelaria). Treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 22 grudnia 2021 r.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Zawiadomienie w drodze publicznego obwieszczenia uważać się będzie za dokonane
z dniem 5 stycznia 2022 r. Rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia odwołania nastąpi z dniem 6 stycznia 2022 r. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące
się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Strony postępowania będą przyjmowane wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub emaliowo:
- (71) 340-66-39 (email: e.kik@duw.pl).

Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa klienta”.

 


Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online