Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Położony w centrum wsi kościół jest przykładem wiejskiego budownictwa sakralnego
Murowany, jednonawowy, z trójbocznym prezbiterium, oskarpowany, z murowaną wieżą od zachodu. Wzmiankowany w 1335 roku ma w swojej historii kilka faz budowy, czytelnych do dzisiaj. We wnętrzu zachowany późnogotycki rzeźbiony tryptyk ołtarzowy z XV wieczną rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem oraz zespół całopostaciowych płyt nagrobnych z lat 1540 – 1592. Zachowały się również malowane renesansowe stalle i ławki z początku XVII w. oraz drewniana polichromowana chrzcielnica i piaskowcowe sakramentarium z tego samego okresu. Barokowy ołtarz główny i drewniane malowane tabernakulum pochodzą z końca XVII wieku. Dwa dzwony datowane są na 1497 rok.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 1 lipca 2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Miękinia 30 czerwca 2021 r. Uchwały nr XXXII/403/21 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Miękinia

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIĘKINIA
z dnia 30 czerwca 2021 r.

 
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miękinia w dniu czerwca 30 czerwca 2021 r.
Uchwały nr XXXII/403/21 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Miękinia o następującej treści:
 
UCHWAŁA NR XXXII/403/21
RADY GMINY MIĘKINIA
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Miękinia

Na podstawie art. 41 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zarządzenie porządkowe Wójta Gminy Miękinia nr 88/21 z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą z wodociągów komunalnych na terenie gminy Miękinia.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miękinia, tablicach ogłoszeń na terenie sołectw oraz umieszczenie w biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miękinia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Zastępca Wójta
Z up. Wójta Gabriela Gronek-Bednarczyk


Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online