Komunikaty - Obwieszczenie wojewody do - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego

22 grudnia 2021
Na podstawie, art. 12 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 2a i ust. 2b w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38 pkt 2 lit. zg, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)
zawiadamiam,

że na wniosek Inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Jarzyńskiego, w dniu 20 grudnia 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 22/21 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa na przekroczeniu rzeki Odry”, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach:

Lp. Nr działki objętej inwestycją Obręb Jednostka ewidencyjna
1 142/3 0018 Piskorzowice 021803_2 Miękinia
2 4/7 0018 Piskorzowice 021803_2 Miękinia
3 4/8 0018 Piskorzowice 021803_2 Miękinia
4 70/1 0018 Piskorzowice 021803_2 Miękinia
5 73/1 0018 Piskorzowice 021803_2 Miękinia
6 99 0018 Piskorzowice 021803_2 Miękinia
7 247/3 0005 Kotowice 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
8 247/4 0005 Kotowice 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
9 248/1 0005 Kotowice 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
10 248/2 0005 Kotowice 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
11 1237/2 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
12 1237/5 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
13 1237/6 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
14 1237/8 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
15 1237/9 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
16 1238/1 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
17 1240/5 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
18 1265 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
19 1320/1 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski
20 1320/2 0019 Uraz 022001_5 Oborniki Śląskie – Obszar Wiejski


W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 22 grudnia 2021 r. – data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Urzędu Gminy Miękinia, Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, w Biuletynach Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych wymienionych Urzędów oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 5 stycznia 2022 r.


Z treścią ww. decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu –
plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 (kancelaria). Treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 22 grudnia 2021 r.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Zawiadomienie w drodze publicznego obwieszczenia uważać się będzie za dokonane
z dniem 5 stycznia 2022 r. Rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia odwołania nastąpi z dniem 6 stycznia 2022 r. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące
się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Strony postępowania będą przyjmowane wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub emaliowo:
- (71) 340-66-39 (email: e.kik@duw.pl).

Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa klienta”.

 
Liczba odwiedzin: 959

Stopka

Płatności online
Zamknij