Komunikaty - Obwieszczenie Wójta Gmin - Gmina Miękinia

Wójt przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia z dnia 24 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĘKINIA
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zawiadamiam o podjęciu w dniu 24 sierpnia 2021 r. Zarządzenia nr 126/21 w sprawie
zniesienia zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów
zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą z wodociągów
komunalnych na terenie gminy Miękinia o następującej treści:
 

ZARZĄDZENIE Nr 126/2021
WÓJTA GMINY MIĘKINIA
z dnia 24 sierpnia 2021 roku
w sprawie zniesienia zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych,
terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą
z wodociągów komunalnych na terenie gminy Miękinia

Na podstawie art.41 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), zarządza się, co następuje:
§1. Znosi się zakaz podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą z wodociągów komunalnych na terenie gminy Miękinia określony w Zarządzeniu nr 88/21 Wójta Gminy Miękinia z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą z wodociągów komunalnych na terenie gminy Miękinia.
§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Miękinia.                        
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miękini i na tablicach ogłoszeniowych Gminy.                                                                                      
§4.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
 

                                                                                   Wójt Gminy Miękinia
Jan Marian Grzegorczyn
 

Liczba odwiedzin: 650

Stopka

Płatności online
Zamknij