Komunikaty - Obwieszczenie Wójta Gmin - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia

1 września 2021
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIĘKINIA
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miękinia w dniu 31 sierpnia 2021r.
Uchwały nr XXXIII/414/21 w sprawie zatwierdzenia porządkowego Wójta Gminy
Miękinia o następującej treści:

UCHWAŁA NR XXXIII/414/21
RADY GMINY MIĘKINIA
z dnia 31 sierpnia 2021r.

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Miękinia

Na podstawie art. 41 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) uchwala się co następuje:

§1. Zatwierdza się zarządzenie porządkowe Wójta Gminy Miękinia nr 126/2021 z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie zniesienia zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą z wodociągów komunalnych na terenie gminy Miękinia.
§2.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miękinia, tablicach ogłoszeń na terenie sołectw oraz umieszczenie w biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miękinia.
§4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                                                                                                            Zastępca Wójta

                                                                                                                                                            Z up. Wójta

                                                                                                                                                            Gabriela Gronek- Bednarczyk

Liczba odwiedzin: 1106

Stopka

Płatności online
Zamknij