Komunikaty - Obwieszczenie Burmistrza - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miękini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

2 kwietnia 2024
Miękinia, 02-04-2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘKINI
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747), art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwał:
1) nr XXXII/398/21 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębów geodezyjnych Gałów i Zakrzyce w gminie Miękinia;
2) nr XLVI/538/22 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębów geodezyjnych Gałów i Zakrzyce w gminie Miękinia;

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego na podstawie wymienionych wyżej uchwał, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 kwietnia 2024 r. do 1 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miękini.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2024 r. w Urzędu Miejskiego w Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia o godz. 16:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony w terminie wyłożenia na stronie internetowej https://www.miekinia.pl/ oraz https://bip.miekinia.pl/

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów ww planów miejscowych mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miękini z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2024 r.

Burmistrz Miękini

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 02.04.2024 r. - 16.05.2024 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula dotyczy procesu: Sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), w związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Miękinia z siedzibą przy ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, tel. 71 735 92 28, 71 735 92 64, email:urzad@miekinia.pl
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją Państwa praw można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres e-mail:iod@miekinia.pl
4. Zakres przetwarzania danych osobowych:
1) podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi sporządzenia projektu planu, na podstawie zawartych umów powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
3) dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
5) posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
6) przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do zrealizowania celu,
9) w ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie,
10) W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Miękinia danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 249

Stopka

Płatności online
Zamknij