Komunikaty - OBWIESZCZENIE Burmistrza - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miękini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach geodezyjnych Kadłub i Źródła w gminie Miękinia

2 maja 2023
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz w związku w związku z uchwałą Nr XLV/526/22 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach geodezyjnych Kadłub i Źródła w gminie Miękinia zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 10.05.2023r. do 31.05.2023r. , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miękini, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.05.2023r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miękini w Sali nr 312, o godz. 1500. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miękini na adres: Urzędu Miejskiego w Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2023r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej, osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miękini, w godzinach otwarcia Urzędu lub w postaci elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: e-mail: urbanistyka@miekinia.pl, opatrzone tematem „uwaga – zmiana mpzp dla obszaru w obrębach geodezyjnych Kadłub i Źródła w gminie Miękinia”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miękini. Burmistrz Miękini informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.miekinia.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”.
Burmistrz Miękini

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 526

Stopka

Płatności online
Zamknij