Komunikaty - Kwalifikacja wojskowa dla - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Gminy Miękinia

14 lutego 2024
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 2005 roku;
2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. kobiety urodzone w latach 2000-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
4. osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji w terminie i miejscu, określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
Osoby wezwane z terenu miasta i gminy Miękinia na kwalifikację wojskową obowiązane są stawić się w siedzibie:
Powiatowej Komisji Lekarskiej i Wojskowej
ul. Przyszkolna 3 w Środzie Śląskiej (Centrum Kultury Alternatywnej)
w terminie określonym w wezwaniu, lub bez wezwania (jeżeli go nie otrzymały) w okresie od 19 lutego do dnia 23 lutego 2024 r. o godz.16.00 (z wyjątkiem środy dnia 21.02.2024 r. oraz dni wolnych od pracy).
W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Burmistrz Miękini z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 z późn. zm.).
Liczba odwiedzin: 269

Stopka

Płatności online
Zamknij