Komunikaty - Komunikat w sprawie regul - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Komunikat w sprawie regulacji stanu prawnego pomostów posadowionych na gruntach będących w administrowaniu PGW WP

25 stycznia 2022
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu uprzejmie informuje, że na postawie art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 t.j.) grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa - oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną. W związku z powyższym formalną podstawą do dysponowania nieruchomością jest umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami zawarta pomiędzy Inwestorem, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Informujemy, że sprawy związane z udostępnianiem gruntów pokrytych wodami w użytkowanie koordynuje: PGW WP RZGW we Wrocławiu Pion Usług Wodnych (U) Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z użytkownikami Wód (RUM), tel. 71 337 89 70.

Mając na uwadze powyższe informujemy właścicieli/inwestorów pomostów, które mają nieuregulowany stan prawny, że jeżeli nie wystąpią z wnioskami o zawarcie umów użytkowania w terminie do dnia 31 marca 2022r„ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przystąpi do likwidacji nielegalnych pomostów.

Zaznaczamy, że cumowanie jednostek pływających do pomostu (łodzi, kajaków, rowerów wodnych, pontonów, itp.) kwalifikowane jest jako przystań, a w myśl art. 389 pkt 6) i art. 16 pkt 65) lit i) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 t. j.) na budowę przystani wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 t. j.) jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację, do którego dołącza odpowiednio dokumenty, o których mowa w art. 407 ust. 2 oraz w art. 422.

Mając na uwadze powyższe zaznaczamy, że wyznaczamy termin uregulowania stanu prawnego istniejących pomostów do dnia 31 marca 2022 r.
Liczba odwiedzin: 875

Stopka

Płatności online
Zamknij