Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miękinia – rok 2012

Data rozpoczęcia: 27 kwietnia 2012
Koszt całkowity: 3 323 493,97 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 1 351 013,00 PLN Środki własne ZUK - 1 972 480,97 PLN
Opis:
W ramach operacji, wykonano przedsięwzięcia w dwóch obszarach gospodarki komunalnej – I obszar obejmował inwestycje związane z ochroną wód – czyli odbiór ścieków bytowych . Natomiast II obszar to dostawy wody. Obszar I zadanie 1: W ramach zadania wykonano odcinki rurociągów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej o średnicach 400 i 200 mm, wybudowano odcinek kanalizacji tłocznej o średnicy 315 mm i długości 550,17 m – przebiegającej , na terenie gminy Miękinia - w obrębie Wilkszyn – w działkach nr 594/1,594/2 i na terenie miasta Wrocław – w obrębie Marszowice w działkach nr 1 AM1 ,dz. nr 2/3 AM2. Na terenie działki nr 594/1 w obrębie Wilkszyn , zlokalizowana została kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowożonych wraz z tłocznią ścieków o przepustowości do 300 m3/h. Wykonano również przyłącze wodociągowe do stacji zlewczej o długości 387,99 m. Inwestycja jest podstawowym elementem (tzw.sercem) powstajacego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia. Pompownia Centralna Wilkszyn ( tłocznia ścieków) pozwoli na transportowane ścieków z terenu całej Gminy Miękinia do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek. Zastosowana technologia eliminuje całkowity kontakt ścieków z otoczeniem, umożliwiła rezygnację z krat służących do oddzielania części stałych, chroni pompy przed zapychaniem i nadmiernym zużyciem, gwarantuje to niezawodne działanie, zapewnia higieniczne warunki obsługi i ekologiczne bezpieczeństwo pracy przepompowni. Projekt pozwolił na rozpoczęcie od roku 2013 - budowy kanalizacji sanitarnej o długości 23 km we wschodniej części gminy Miękinia i tym samym objęcie ponad 3500 mieszkańców zbiorowym systemem odbioru ścieków bytowych, a docelowo 75% całej populacji zamieszkującej Gminę Miękinia. Obszar I zadanie 2: W wyniku realizacji „Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Mrozów" według wskazanych poniżej tras powstała możliwość odbioru ścieków sanitarnych z około 50-u gospodarstw domowych oraz odprowadzenia wód opadowych z rejonu ulic :Kościuszki, Widokowej i Słonecznej. Budynki mieszkalne położone przy tych ulicach były rok rocznie zalewane przez wody opadowe. Odbiór ścieków za pomocą kanalizacji sanitarnej, podniósł standard życia mieszkańców wsi Mrozów i pozwolił na wyeliminowanie odbioru ścieków taborem asenizacyjnym. Zakres wykonanych prac: B. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozów ul.Kościuszki B.1. Sieć główna m 719,30 B.2. Odgałęzienie KS-5.2 m 77,30 B.3. Odejścia kanalizacyjne m 213,30 B.4. Monitoring m 1079,00 C. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozów ul.Słoneczna C.1. Sieć główna m 219,20 C.2. Odejścia kanalizacyjne m 130,50 C.3. Monitoring sieci m 361,50 D. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozów ul.Widokowa D.1. Sieć główna m 206,60 D.2. Odejścia kanalizacyjne m 51,90 D.3. Monitoring sieci m 267,00 E. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Mrozów ul.Kościuszki i Kwiatowa E.1. Roboty drogowe m2 714,00 E.2. Wykopy m3 911,60 E.3. Rurociągi i studzienki m 345,90 E.4. Monitoring sieci m 357,50 Drugi obszar w zakresie gospodarki zaopatrzenia w wodę obejmował budowę wodociągowych sieci magistralnych i rozdzielczych według poniższych tras: F.2.1. – rurociąg wodociągowej sieci magistralnej Źródła-Błonie od węzła W1 do W14 - rurociąg DN 225 mm zlokalizowany w działkach nr 225dr,226dr,230dr,229dr,242w w obrębie Źródła i dz.nr.131dr ,10/2dr w obrębie Błonie .Długość odcinka sieci : 2094 mb. F.2.2. rurociąg wodociągowej sieci Źródła-Błonie ,od węzła W7 do W8 - rurociąg DN 160 mm zlokalizowany w działce nr 230dr w obrębie Źródła .Długość odcinka sieci : 174,5 mb. F.2.3. rurociąg wodociągowej sieci Źródła-Błonie ,od węzła W14 do W17 - rurociąg DN 160 mm zlokalizowany w działce nr 10/2dr w obrębie Błonie .Długość odcinka sieci : 417,5 mb. Ogółem wykonano 2094 m – wodociągowej sieci o średnicy 225 mm oraz 592 mb sieci rozdzielczej o średnicy 160 mm. Wykonany odcinek sieci magistralnej relacji Źródła – Błonie – jest pierwszym etapem zabezpieczenia dostaw wody dla wschodniej części gminy Miękinia , którą docelowo ma zamieszkiwać około 6 000 mieszkańców. W chwili obecnej magistrala wodociągowa pozwoliła na zdywersyfikowanie dostaw wody do miejscowości Błonie , która dotychczas była zasilana przez rurociąg o średnicy 110 mm.

Liczba odwiedzin: 4905

Stopka

Płatności online
Zamknij