Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Pierwszy zapis o Miękini
Pierwszy zapis o samej Miękini pochodzi z 1305 r. Wieś wymieniona jest w księdze kapituły wrocławskiej jako mała, lecz dająca duże dochody. Zamieszkiwało ją wówczas 65 osób. Czas dobrobytu i rozkwitu tych ziem trwał do XV wieku, który przyniósł wyniszczające Śląsk wojny husyckie (1420 – 1434 r.). Działania wojenne nie zakłóciły jednak rozwoju rzemiosła. Zmianę przynależności państwowej przyniósł wiek XVI, kiedy Miękinia wraz z całym Śląskiem przeszła pod panowanie austriackich Habsburgów.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 5 listopada 2021
Stop dla nielegalnego poboru wody
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem nielegalnego poboru wody oraz samowolnym przeniesieniom  wodomierzy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini informuje, że na podstawie prawnej Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na podstawie  art. 7
- osoba reprezentująca przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo wstępu na teren nieruchomości w celu:
 • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego
 • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów
 • przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo
 • sprawdzanie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci
 • odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu
 • usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego
Art. 28.1 kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.
Karze podlega także ten, kto:
 • uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 • nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
 • kto bez uprzedniego zawarcia umowy,o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
 • Karze podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów
 • w razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1,000zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Prezes Zakładu Usług Komunalnych informuje, że będzie systematycznie przeprowadzał kontrole, w celu stwierdzenia naruszeń urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.


Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online