Urząd Miejski w Miękini - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Urząd Miejski w Miękini

Referat Organizacyjny

Symbol: ORG
Nr telefonu: 71 735 92 28
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej: Irena Jezierska
Stanowisko ds. obsługi klienta: Urszula Alberska-Majczak
Stanowisko ds. obsługi klienta: Katarzyna Rusin
Administrator sieci komputerowej: Paweł Ziółkowski
Stanowisko ds. kadr: Anna Łozińska
Kierownik ORG: Małgorzata Dyrda
Inspektor ds. obsługi klienta: Jagoda Szatan
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy: Magdalena Tarnowska
Do zakresu działania Referatu należy w sprawach kancelaryjno – sekretarskich:
 1. obsługa techniczna- biurowa narad i spotkań organizowanych przez Wójta,
 2. obsługa sekretariatu Wójta,
 3. nadzór nad kancelarią ogólną i kontrola obiegu dokumentów i pism w Urzędzie,
W sprawach administracyjno – gospodarczych:
 1. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem,
 2. zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe i sprzęt,
 3. zarządzanie budynkami administracyjnymi i gospodarowanie lokalami użytkowymi na terenie urzędu,
 4. organizacja obsługi interesantów w zakresie skarg i wniosków,
 5. prowadzenie spraw kadrowych – pracowników urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 6. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników urzędu,
 7. zapewnienie warunków bhp i ppoż w Urzędzie,
 8. prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku,
 9. prowadzenie archiwum zakładowego i dokumentacji z poszczególnych referatów,
 10. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem przez poszczególne referaty urzędu - rzeczowego wykazu akt,
 11. dokonywania brakowania dokumentacji nie archiwalnej po upływie okresu przechowywania, po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia,
 12. archiwizacja dokumentów związanych z wyborami i referendum – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przekazanie do Państwowego Biura Wyborczego, Archiwum Państwowego, Archiwum Zakładowego.
 13. prowadzenie bieżącego rejestru wydawanych dokumentów z archiwum zakładowego,
 14. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Wójta i Rady oraz referendum,
 15. obsługa posiedzeń Rady i jej komisji, opracowywanie materiałów z zebrań, wniosków, opinii,
 16. zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje i posiedzenia komisji,
 17. komputeryzacją Urzędu,
 18. prowadzenie ewidencji środków trwałych jednostki budżetowej,
 19. szkoleniem pracowników w zakresie obsługi komputerów bieżącą,
 20. prowadzenie kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miękinia zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie,
 21. konserwacją sprzętu komputerowego prowadzenie strony internetowej Urzędu wprowadzanie danych do BIP-u.
Liczba odwiedzin: 13416

Stopka

Płatności online
Zamknij