Urząd Miejski w Miękini - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Urząd Miejski w Miękini

Referat Finansów i Budżetu

Symbol: FiB
Nr telefonu: 71 735 92 24
Skarbnik Gminy FiB: Czesław Osiecki
Główny Księgowy Urzędu: Ewa Mitkiewicz
Stanowisko ds. księgowości: Agnieszka Sendyka-Radoń
Stanowisko ds. windykacji: Małgorzata Mazur
Stanowisko ds. księgowości podatkowej: Wioleta Bal
Stanowisko ds. księgowości podatkowej: Anna Kyc
Stanowisko ds. wymiaru podatku: Paulina Masłowska
Inspektor ds. księgowości budżetowej: Anna Witko
Zastępca gł. księgowego: Weronika Matyla
Do zadań Referatu należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetu, kontrolą finansową jednostek, jak również związanych  z pobieraniem podatków i opłat, a w szczególności:
    1) prowadzenie rachunkowości w zakresie wykonania budżetu gminy:
    a) ewidencja należności podatkowych, opłat i innych dochodów (opłata skarbowa, odsetki),
    b) ewidencja wydatków budżetowych.
    2) koordynowanie prac związanych z planowaniem i opracowaniem projektu budżetu gminy: przygotowanie projektu zmian w budżecie,
    3) windykacja niepodatkowych należności budżetowych,
    4) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
    5) opracowywanie zbiorczych planów finansowania inwestycji,
    6) opracowywanie zbiorczych planów w zakresie wydatków budżetowych,
    7) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz urzędami skarbowymi w celu zapewnienia sprawnego wykonania budżetu,
    8) opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta powodujących skutki finansowe,
    9) gospodarowanie funduszem płac, księgowanie i rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
    10) obsługa finansowa zadań wynikających z układu wykonawczego budżetu,
    11) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonani budżetu w pełnym zakresie szczegółowości lub w zakresie umożliwiającym bieżącą ocenę sytuacji finansowej Gminy oraz przedstawienie Wójtowi stosownych wniosków,
    12) przygotowanie stosownych informacji dotyczących wykonania i zmian budżetu oraz przekazanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    13) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych,
    14) analizowanie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy z wykonania budżetu pod względem formalno – prawnym i przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
    15) kontrola jednostek podległych pod względem finansowo – księgowym,
    16) kompletowanie dokumentów rozliczonych dotacji, zatwierdzonych przez referaty merytorycznie,
    17) monitorowanie i kontrola realizacji finansowej planu inwestycyjnego, zgodnie z zatwierdzonym budżetem na dany rok, na podstawie załącznika z wykonania wydatków inwestycyjnych i przedkładanie Skarbnikowi,
    18) współpraca z Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym i wszystkimi referatami merytorycznymi Urzędu oraz RIO,
    19)  wykonywanie zadań zleconych na podstawie ustaw z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.
Liczba odwiedzin: 15899

Stopka

Płatności online
Zamknij