Komunikaty - Obwieszczenie Burmistrza - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miękini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Wilkszyn w gminie Miękinia

26 kwietnia 2024
26 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Wilkszyn w gminie Miękinia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) i art. 30, 39 i art.54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr LIV/636/23 Rady Miejskiej w Miękini z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Wilkszyn w gminie Miękinia, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 6 maja 2024 r. do 27 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miękini, ul. Tadeusza Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, sala nr 312, w godzinach pracy Urzędu.
Przedmiotowy projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie: www.miekinia.pl w zakładce „Komunikaty” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.miekinia.pl w zakładce „Obwieszczenia”.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miękini, ul. Tadeusza Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, sala nr 312, o godz. 1200. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miękini ul. Tadeusza Kościuszki 41, 55-330 Miękinia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2024 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miękini.
Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
Małgorzata Dyrda

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że: • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Miękini z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, tel. 76 87 79 100, adres e-mail: urzad@miekinia.pl. • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur dotyczących w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.). • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: biuro@rodostar.pl. • Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.zlotoryja.pl w zakładce Urząd Miejski / Ochrona danych osobowych (RODO) oraz w siedzibie Administratora. • W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 204

Stopka

Płatności online
Zamknij