Komunikaty - Obwieszczenie Burmistrza - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miękini

8 maja 2024
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Miękini uchwały nr:

- LXV/791/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Białków w gminie Miękinia, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale;
- LXV/792/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kadłub w gminie Miękinia, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale;
- LXV/793/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Miękinia w gminie Miękinia, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale.

Jednocześnie na podstawie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej sporządzenia projektów ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o możliwości składania wniosków w zakresie ochrony środowiska.

Granice obszaru objętego planem miejscowym zostały przedstawione na załącznikach graficznych do powyższych uchwał.

Uchwały dostępne są na BIP Urzędu Miejskiego w Miękini pod adresem: https://bip.miekinia.pl/m,13720,kadencja-2018-2024.html

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektów planów miejscowych oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Burmistrza Miękini:

- na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia,
- w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres urzad@miekinia.pl,

w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Formularz wniosku dostępny pod adresem: https://bip.miekinia.pl/api/files/56825 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Można podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miękini. Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miękini

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że: • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Miękinia z siedzibą przy ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, tel. 71 735 92 28, 71 735 92 64, email: urzad@miekinia.pl. • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury zmiany Studium na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze. zm). • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@miekinia.pl. • Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Gminy Miękinia w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zagospodarowanie przestrzenne oraz w siedzibie Administratora. • W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977).

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 319

Stopka

Płatności online
Zamknij