Komunikaty - Obwieszczenie Burmistrza - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miękini

13 lipca 2023
Miękinia, dnia 13.07.2023 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIĘKINI

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Miękini uchwały nr:
- LVI/665/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Miękinia część A w gminie Miękinia, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale;
- LVI/666/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krępice – Kokorzyce w gminie Miękinia, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale;
- LVI/668/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lutynia w gminie Miękinia część „K”, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale;
- LVI/669/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Lutynia, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale;
- LVI/674/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Krępice – Wróblowice w gminie Miękinia, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko do sporządzenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o możliwości składania wniosków w zakresie ochrony środowiska.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miękini.
Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres urzad@miekinia.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 sierpnia 2023 r.

Burmistrz Miękini

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że: • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Miękinia z siedzibą przy ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, tel. 71 735 92 28, 71 735 92 64, email: urzad@miekinia.pl. • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury zmiany Studium na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze. zm). • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@miekinia.pl. • Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Gminy Miękinia w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zagospodarowanie przestrzenne oraz w siedzibie Administratora. • W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977).
Liczba odwiedzin: 451

Stopka

Płatności online
Zamknij