Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Móc to chcieć - od bierności do sukcesu

Data rozpoczęcia: 3 marca 2008
Koszt całkowity: 65 664,82 PLN
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 55 615,37 PLN Budżet państwa – 3 268,27 PLN Budżet Gminy Miękinia – 6 781,18 PLN
Opis:
Głównym celem projektu była reintegracja społeczna osób wykluczonych społecznie, jako niezbędnego warunku do ich powrotu na rynek pracy – reintegracja zawodowa. związku z tym, że projekt skierowany był do grupy osób biernych społecznie, długotrwale bezrobotnych, narażonych na uzależnienia bądź uzależnionych od alkoholu, duży nacisk był położony na uczestnictwo w zajęciach z psychologiem, kształtujących podstawowe umiejętności społeczne oraz zajęcia aktywizujące. Dzięki uczestnictwu w projekcie klienci GOPS w Miękini mieli możliwość pracy nad przełamaniem bezradności. Adresatami projektu byli mieszkańcy Gminy Miękinia, w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy GOPS w Miękini, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bierne zawodowo, nie będące w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudności i barier w powrocie na rynek pracy. Korzyści z udziału w projekcie: - zdobywanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy - cykl szkoleniowo- warsztatowy mający charakter intensywnych zajęć grupowych i indywidualnych, uczestnicy zdobywali nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej - każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia cyklu szkoleniowego

Liczba odwiedzin: 3971

Stopka

Płatności online
Zamknij