Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Sasanka łąkowa
W roku 1992 w miejscowości Mrozów podczas przeprowadzanych badań terenowych związanych z inwentaryzacją chronionych gatunków fauny i flory stwierdzono występowanie sasanki łąkowej, bardzo rzadkiej chronionej rośliny występującej jedynie w trzech miejscach w Polsce.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Sołectwa
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Sołectwa
Autorem tekstów na stronie jest - © Zbigniew Pilch, „Gmina Miękinia-informator”, Miękinia 2001

Brzezina
Sołectwo położone jest w północno-wschodniej części gminy Miękinia, na terenie rów­ninnym Wysoczyzny Średzkiej, porośniętej lasami mieszanymi.
Historyczne nazwy miejscowości:
 • 1218 - Bresina
 • 1338 - Breza
 • 1786 - Groß Brese
 • 1845 - Groß Bresa
Kalendarium:
 • 1202 - Najwcześniejsza wzmianka o Brzezinie pochodzi z doku­mentu księcia Henryka Brodatego, w którym ustanowił na rzecz klasztoru w Lubiążu dziesięcinę ze wsi Brzezina. Zapis ten jest potwierdzony w 1218 roku przez przeora klasztoru cystersów lubiąskich, Laurentiusa.

  Historia wsi jest ściśle powiązana z zatargiem o sukcesję po Henryku Pobożnym, poległym na polu bitwy pod Legnicą. Spór po­między jego synami, Henrykiem IIl wrocławskim i Bolesławem Rogatką, przemienił się w pasmo wojen podjazdowych, które przez kilkanaście lat nękały ziemię legnicką i wrocławską. W roku 1245 Rogatka oblegał Środę Śląską. Kilkunastu mieszkańców, którzy schronili się w kościele spalił w nim żywcem, przy oka­zji paląc pół miasta.

  Za pomoc udzieloną miastu przez klasztor w Lubiążu, jako odszkodowanie za poniesione w czasie wojny pomiędzy braćmi straty w klasztornym majątku, książę Henryk III wrocławski oddał wieś Brzezinę klasztorowi i od 1281 roku zezwolił na osadzenie niemieckich kolonistów. Wieś założono na prawie średzkim.
 • 1335 - papieski nuncjusz Galhard rezydujący we Wrocławiu, kon­sekruje w Brzezinie kościół.
 • 1338 - właściciel majątku Brzezina, wrocławski mieszczanin Jan Someruelt, zrzeka się połowy wsi na rzecz swojej żony Jadwigi.
 • 1448 - prawa dziedzicznej własności majątku Brzezina, otrzymu­je wrocławski mieszczanin Hans Domping. Zniszczony po wojnie trzydziestoletniej majątek Brzezina ku­puje w 1679 roku za cenę 8 tys. talarów panna von Eden. W ciągu 22 lat wartość Brzeziny uległa podwojeniu, gdyż w 1705 roku została sprzedana za 18,5 tys. talarów panu von Heermann. W 1786 roku majątek nabywa królewski urzędnik von Wedell. Spis nieruchomości obejmuje między innymi pałac z folwarkiem, fil­ialny kościół katolicki, plebanię, szkołę, karczmę, wiatrak i 15 gospodarstw.
 • 1845 - Spis miejscowości księstwa brzesko - wrocławskiego obej­muje Brzezinę, w której odnotowano zamek z ogrodem, par­kiem i folwarkiem, pałac, kościół katolicki, 2 szkoły i 69 do­mów mieszkalnych.
Ludność miejscowa oprócz pracy na folwarku i we dworze upra­wiała także własne gospodarstwa oraz zajmowała się rzemiosłem. Znane w okolicy były wyroby ceramiczne pochodzące z kilku pry­watnych warsztatów w Brzezinie i Brzezince.

Początek XX wieku przynosi ze sobą dalszy rozwój tego rzemio­sła, aż do utworzenia w latach 20-tych fabryki wyrobów cera­micznych, istniejącej aż do lat 40-tych. W tym czasie Brzezina staje się miejscowością o dobrze rozbudowanej sieci usług, z dwoma zajazdami, domem handlowym, piekarnią, masarnią i warsz­tatami rzemieślniczymi.

Forma wsi:
Ulicówka, z terenami podworskimi na północno-wschodnim skraju wsi.

Charakter zabudowy:
Działki osiedleńcze z domami mieszkalnymi, komórką gospodarczą i ogródkiem, pochodzące z początku XX wieku. Starsze domy poddane kapitalnym remontom zatraciły swój charakter.

Zabytki:
 • Kościół filialny pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. Położony w centrum wsi kościół jest przykładem wiejskiego budownictwa sakralnego. Murowany, jednonawowy, z trójbocznym prezbiterium, oskarpowany, z murowaną wieżą od zachodu. Wzmiankowany w 1335 roku, ma w swej historii kilka faz budowy, czytelnych do dnia dzisiejszego.

  Prezbiterium kościoła wzniesiono w XV wieku. Nawa o kons­trukcji szkieletowej pochodzi z wieku XVII, wieża i strop nad prezbiterium są datowane na 1707 rok. Obiekt restauro­wany w XIX wieku, remontowany w latach 1971 - 1975.

  We wnętrzu zachowany późnogotycki rzeźbiony tryptyk ołta­rzowy z XV wieczną rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem oraz zespół całopostaciowych płyt nagrobnych z lat 1540 – 1592, przedstawiających zmarłych członków rodów von Czettritz, von Haunold. Zachowały się także malowane renesansowe stalle i ławki z początku XVII wieku oraz drewniana polichromowana chrzcielnica i piaskowcowe sakramentarium z tego samego okresu. Barokowy ołtarz główny i drewniane malowane tabernakulum pochodzą z końca XVII wieku. Dwa dzwony datowane na 1497 roku.
 • Pałac. Założenie dworskie w Brzezinie datuje się przypuszczalnie na wiek XVI. Relikty tej pierwszej siedziby, tj. zamku na wodzie, zachowały się obecnie w części południowej, z czytelnymi do dziś fragmentami fos.

  Pierwszy pałac barakowy w Brzezinie powstaje w latach 1725 - ­1730, restaurowany w 1820 roku i na początku XX wieku, zatraca pierwotne cechy stylowe. Obecnie jest to typowa dla tego okresu niewielka, założona na prostym rzucie, dwukondygnacyjna wiejska siedziba, nakryta mansardowym dachem.

  Uszkodzony w 1945 roku, częściowo odbudowany w 1958 roku, miał służyć gminie jako budynek szkolny. Obecnie budynek jest własnością prywatną, a proces dewastacyjny postępuje w nim i obiekt traci swój dawny urok.
 • Park pałacowy z początku XX wieku. Park wraz z ogrodem, których zdekomponowane fragmenty są jeszcze czytelne, stanowił duży obszar zieleni otaczający pałac i sięgający niemal do granicy wsi. Niewielki ogród znajdował się prawdopodobnie na osi pałacu po jego południowej stronie. Zejście do niego prowadziło z drugiego tarasu pałacowego, stanowiącego podjazd, flankowanego pięk­nymi okazami platanów. Oś ogrodową zamykał basen wodny o regularnym kształcie.

  W II połowie XIX wieku po stronie północno-zachodniej założono rozległy park o gęstym zadrzewieniu, posiadający jedyną wydłużoną polanę widokową po stronie północnej pałacu. W narożniku północno-wschodnim usypano sztuczny pagórek, gdzie jak głosi tradycja, pochowano ulu­bionego konia jednego z właścicieli. Dominującymi drzewami w parku są graby, klony pospolite, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe i robinie akacjowe w wieku ok. 100 lat. Pierwotny układ parku zatarty jest przez dużą i­lość samosiewów, polana widokowa jest wykorzystywana jako boisko, niegdyś szkolne.
 • Ruiny zamku. W pobliżu pałacu zachowały się relikty XVI wiecznego zamku, pierwotnie otoczonego fosą, zniszczonego prawdopodobnie w 1 połowie XVII wieku. Obecnie czytelny jest zarys fosy i murów obwodowych oraz piwnica sklepiona kolebką. We współcześnie nadbudowanych pomieszczeniach ma swoją pracownię artysta malarz Jerzy Kapłański, twórca związany z wrocławskim środowiskiem artystycznym. Jego prace, realistyczne martwe natury, portrety i przetworzone przez specyficzny świat artysty pejzaże fantastyczne, zgromadzone w niecodziennym wnętrzu pracowni, stwarzają niepowtarzalną atmosferę zamkowego ateliere.
Ciekawostki:
Z historią Brzeziny wiąże się podanie o groźnym rycerzu rabusiu, "Czarnym Krzysztofie", działającym w okolicach Brzeziny. Był on postrachem okolicznych dworów, podróżnych i gospodarzy. Przypisano mu wiele morderstw i rozbojów. W 1512 roku został pojmany, odwieziony do Legnicy i tam powieszony.

Współczesność:
Brzezina jest jedną ze wsi położonych najbliżej Leśnicy i Wrocławia, skąd kursują miejskie autobusy.

We wsi nie ma wielu placówek handlowych, podstawowe potrzeby mieszkańców zaspakajają dwa sklep ogólnospożywcze. W 1989 roku otwarto w centrum Brzeziny klub (świetlicę wiejską).
Liczba mieszkańców:
- na dzień 28.06.2012 r. - 732
Pliki do pobrania:Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online