Aktualności - Wyniki wyborów do Rady - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Wyniki wyborów do Rady Gminy

23 października 2018
Przekazujemy Państwu wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego.
[WYCIĄG]
Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego:
1) do 169 rad gmin, z tego:
a)   do 139 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b)   do 30 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 26 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
2.   Wybierano łącznie 3287 radnych, z czego:
1)   2745 radnych rad gmin, z tego:
a)   2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b)   660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2)   506 radnych rad powiatów;
3)   36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
3.   Wybrano łącznie 3287 radnych, z czego:
1)   2745 radnych rad gmin, z tego:
a)   2085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b)   660 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2)   506 radnych rad powiatów;
3)   36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
4.   Wybory przeprowadzono w 2314 okręgach wyborczych.
5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6.   Głosowanie przeprowadzono w 2134 okręgach wyborczych.
7.   Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 180 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
8.   Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 2085 okręgów wyborczych.
2.   Wybierano 2085 radnych spośród 5874 kandydatów zgłoszonych przez 647 komitetów wyborczych, w tym 582 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3.   Wybrano 2085 radnych.
4.   Uprawnionych do głosowania było 861851 osób, w tym 103 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5.   Karty do głosowania wydano 467212 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 466709 osób, to jest 54,15% uprawnionych do głosowania.
7.   Głosów ważnych oddano 455106, to jest 97,51% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.   Głosów nieważnych oddano 11603, to jest 2,49% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 3120, to jest 26,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8475, to jest 73,04%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 8, to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
9.   Głosowanie przeprowadzono w 1905 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 180 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 180 radnych uzyskało mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 918 obwodach głosowania.
 
Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 30 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 118 okręgów wyborczych.
2.   Wybierano 660 radnych spośród 4203 kandydatów zgłoszonych na 592 listach kandydatów przez 98 komitetów wyborczych.
      Wśród kandydatów było 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
3.   Wybrano 660 radnych.
4.   Uprawnionych do głosowania było 1349337 osób, w tym 125 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5.   Karty do głosowania wydano 710708 osobom, w tym 85 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 709589 osób, to jest 52,59% uprawnionych do głosowania.
7.   Głosów ważnych oddano 689191, to jest 97,13% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.   Głosów nieważnych oddano 20398, to jest 2,87% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 9178, to jest 44,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 11220, to jest 55,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
9.   Głosowanie przeprowadzono w 118 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 995 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1.   Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów wyborczych.
2.   Wybierano 506 radnych spośród 3613 kandydatów zgłoszonych na 561 listach kandydatów przez 75 komitetów wyborczych.
3.   Wybrano 506 radnych.
4.   Uprawnionych do głosowania było 1561962 osób.
5.   Karty do głosowania wydano 835815 osobom.
6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 834713 osób, to jest 53,44% uprawnionych do głosowania.
7.   Głosów ważnych oddano 787682, to jest 94,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.   Głosów nieważnych oddano 47031, to jest 5,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 25456, to jest 54,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 21575, to jest 45,87%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
9.   Głosowanie przeprowadzono w 106 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1475 obwodach głosowania.
Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.
2.   Wybierano 36 radnych spośród 517 kandydatów zgłoszonych na 60 listach kandydatów przez 12 komitetów wyborczych.
3.   Wybrano 36 radnych.
4.   Uprawnionych do głosowania było 2275468 osób.
5.   Karty do głosowania wydano 1208354 osobom.
6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 53,01% uprawnionych do głosowania.
7.   Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych.
8.   Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
9.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1940 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 
Rozdział 68.
Wybory do Rady Gminy Miękinia

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12100, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3.   Karty do głosowania wydano 6813 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim.
4.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6808 osób, to jest 56,26% uprawnionych do głosowania.
5.   Głosów ważnych oddano 6677, to jest 98,08% ogólnej liczby głosów oddanych.
6.   Głosów nieważnych oddano 131, to jest 1,92% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 38, to jest 29,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 93, to jest 70,99%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 685;
4) karty do głosowania wydano 391 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390;
6) głosów ważnych oddano 385;
7) radnym został wybrany:
― KOWALSKI Kazimierz,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 923;
4) karty do głosowania wydano 538 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 538;
6) głosów ważnych oddano 534;
7) radnym został wybrany:
― KRZYŻANOWSKI Adam,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 594;
4) karty do głosowania wydano 348 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 348;
6) głosów ważnych oddano 337;
7) radnym został wybrany:
― BATRA Harish Chander,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 771;
4) karty do głosowania wydano 482 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 482;
6) głosów ważnych oddano 463;
7) radną została wybrana:
― KARCZEWSKA Ewelina Anna,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 895;
4) karty do głosowania wydano 496 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 496;
6) głosów ważnych oddano 479;
7) radną została wybrana:
― GIEDZIŃSKA-DUDEK Anna Halina,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 650;
4) karty do głosowania wydano 454 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 471;
6) głosów ważnych oddano 467;
7) radną została wybrana:
― SZYMANOWSKA Monika Anna,
z listy nr 20           KW STOWARZYSZENIA RAZEM DLA ZIEMI ŚREDZKIEJ.
 
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 610;
4) karty do głosowania wydano 325 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 308;
6) głosów ważnych oddano 305;
7) radnym został wybrany:
― GIL Roman,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1086;
4) karty do głosowania wydano 568 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 568;
6) głosów ważnych oddano 557;
7) radnym został wybrany:
― ZANIEWSKI Adam Krzysztof,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 857;
4) karty do głosowania wydano 476 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 476;
6) głosów ważnych oddano 475;
7) radnym został wybrany:
― CISOWSKI Jarosław,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 778, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 511 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 510;
6) głosów ważnych oddano 501;
7) radnym został wybrany:
― MAKSYLEWICZ Eugeniusz Stanisław,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 935;
4) karty do głosowania wydano 479 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 479;
6) głosów ważnych oddano 468;
7) radnym został wybrany:
― CZAJKOWSKI Ryszard Włodzimierz,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 714;
4) karty do głosowania wydano 368 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 367;
6) głosów ważnych oddano 357;
7) radną została wybrana:
― SADOWA Renata,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 881;
4) karty do głosowania wydano 559 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 559;
6) głosów ważnych oddano 546;
7) radnym został wybrany:
― PINKOSZ Tomasz Jacek,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 955;
4) karty do głosowania wydano 515 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 515;
6) głosów ważnych oddano 506;
7) radnym został wybrany:
― WIELGUS Kazimierz,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 766;
4) karty do głosowania wydano 303 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301;
6) głosów ważnych oddano 297;
7) radnym został wybrany:
― CZARNECKI Grzegorz,
z listy nr 16           KWW JANA GRZEGORCZYNA.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 18.
Wybory do Rady Powiatu w Środzie Śląskiej

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.
2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 42498.
3.   Karty do głosowania wydano 23828 osobom.
4.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 23810 osób, to jest 56,03% uprawnionych do głosowania.
5.   Głosów ważnych oddano 22274, to jest 93,55% ogólnej liczby głosów oddanych.
6.   Głosów nieważnych oddano 1536, to jest 6,45% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 1064, to jest 69,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 472, to jest 30,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
7.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1)   lista nr 1                KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;
2)   lista nr 4                KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;
3)   lista nr 10              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4)   lista nr 13              KWW GMINA I POWIAT;
5)   lista nr 14              KW STOWARZYSZENIA RAZEM DLA ZIEMI ŚREDZKIEJ.
 
 
 
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6810;
4)   głosów ważnych oddano 6520;
5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 2 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
         ― SZAŁANKIEWICZ Krzysztof,
         ― DULSKA Honorata;
b)   lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
         ― KACZMAREK Czesław;
c)   lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
         ― USZYŃSKI Daniel Paweł;
d)   lista nr 13 ― KWW GMINA I POWIAT uzyskała 1 mandat;
      radną z tej listy została wybrana:
         ― WIATRZYK Agnieszka;
6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
 
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 radnych.
2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2275468.
3.   Karty do głosowania wydano 1208354 osobom.
4.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1206188 osób, to jest 53,01% uprawnionych do głosowania.
5.   Głosów ważnych oddano 1124817, to jest 93,25% ogólnej liczby głosów oddanych.
6.   Głosów nieważnych oddano 81371, to jest 6,75% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 23175, to jest 28,48%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58196, to jest 71,52%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
7.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1)   lista nr 1                KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;
2)   lista nr 2                KOMITET WYBORCZY PSL;
3)   lista nr 4                KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;
4)   lista nr 5                KKW SLD LEWICA RAZEM;
5)   lista nr 10              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
6)   lista nr 12              KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA.
 
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 273851;
4)   głosów ważnych oddano 249861;
5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a)   lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
         ― STASIAK Dariusz Paweł;
b)   lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
         ― BOCHNAK Wojciech Piotr,
         ― MAJDZIK Marzena Joanna,
         ― SKORUPA Aleksander Marek;
c)   lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
      radnymi z tej listy zostali wybrani:
         ― MROZEK Damian Remigiusz,
         ― CZARTORYSKI Tytus Henryk,
         ― MICHALSKA Anna;
d)   lista nr 12 ― KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA uzyskała 1 mandat;
      radnym z tej listy został wybrany:
         ― LECH Ryszard;
6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
 
 
Komisarz Wyborczy

we Wrocławiu I

/-/ Marcin Sosiński

Liczba odwiedzin: 5531

Stopka

Płatności online
Zamknij