Aktualności - Kolejny rok z dobrym wy - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Kolejny rok z dobrym wynikiem

4 lipca 2022
30 czerwca na sesji Rady Gminy Miękinia, podczas której udzielono absolutorium wójtowi gminy, podsumowano również rok 2021 prezentując raport o stanie gminy.
Raport potwierdza dobrą kondycję finansową i organizacyjną Gminy. Dochody Gminy na koniec 2021 r. wyniosły 136 007 649 zł. W porównaniu z 2020 r. odnotowano wzrost o 20,04%.


Wydatki zamknięto kwotą 126 296 017 zł, z czego 19,06 % przeznaczono na inwestycje (23 989 551 zł). Globalnie wydatki majątkowe zwiększyły się o 3 269 310 zł w porównaniu do 2020 r.


Najważniejsze inwestycje 2021:

Budowa demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej w Miękini
Wartość zadania:  8 473 197,21 PLN
Wydatki w 2020 r.: 2 178 129,76 PLN
Wydatki w 2021 r.: 6 295 067,45 PLN
Dofinansowanie z programu MALUCH+ 2021: 2 160 000,00 PLN
Zakres: budowa budynku o podwyższanych parametrach energetycznych: żłobek dla 72 dzieci i przedszkole dla 25 dzieci


Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Miękinia i Żórawina
Wartość zadania: 2 047 756,17 PLN
Dofinansowanie: 1 740 592,75 PLN
Źródło dofinansowania: RPO WD 2014 - 2020
Zrealizowano inwestycję w miejscowości Czerna – wykonano 35 miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy stacji kolejowej. Wykonano miejsca dla rowerów z wiatą rowerową. W 2020 r. zrealizowano I etap inwestycji – budowa ścieżki rowerowej relacji Krępice-Lutynia.


Przebudowa ul. Innowacyjnej we Wróblowicach
Wartość zadania:  3 787 410,94 PLN
Dofinansowanie:  1 839 270,36 PLN
Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Zakres: budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej oraz oświetlenia umożliwiająca uruchomienie kolejnych terenów przeznaczonych pod aktywność gospodarczą. przebudowana droga stanowi dojazd i dojście do przystanku komunikacji publicznej


Przebudowa ulicy Willowej w Miękini
Wartość zadania:  6 769 759,96 PLN,
Dofinansowanie: 1,5 mln PLN
Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Zakres: przebudowa dróg gminnych - ulicy Willowej i Dębowej w Miękini oraz przyległych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci sieci oświetlenia drogowego, kanału teletechnicznego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu. Planowany termin zakończenia III kw. 2022 r.


Przebudowa ul. Porzeczkowej i Długiej w Lutyni
Wartość zadania:  3 494 738,50 PLN
Umowę na realizację podpisano w marcu 2021 r., zakończenie wszystkich etapów przewidziano na 2022 r.
Roboty budowlane obejmują branżę drogą, sanitarną, elektryczną, kanalizację deszczową, budowę chodnika i oświetlenia drogowego

Brzezinka Średzka - droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Rzeczna
Wartość zadania:1 637 842,39 PLN
Dofinansowanie: 301 350,00 PLN
Źródło dofinansowania: Budżet Województwa Dolnośląskiego
Zakres: Prace obejmowały wykonanie konstrukcji drogowej wraz ze zmianą jezdni tłuczniowej na nawierzchnię z masy bitumicznej na odcinku 1,435 km.
W obszarze zabudowy mieszkaniowej wykonano progi zwalniające wraz
z przystankiem autobusowym. Na łuku drogi oraz przepuście drogowym wykonano bariery ochronne.


Budowa skateparków w Miękini i Lutyni
Wartość zadania: 660 000,00 PLN
Zakres: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa skateparków w Miękini przy ul. Sportowej i w Lutyni przy ul. Polnej. Skateparki zostały dodatkowo oświetlone, co umożliwia korzystanie z nich w godzinach wieczornych.


Budowa placów zabaw w Brzezinie i Pisarzowicach
Wartość zadania: 498 800,00 PLN
Dofinansowanie do budowy placu zabaw w Brzezinie: 200 000,00 PLN (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
Zakres: budowa placów w Pisarzowicach i w Brzezinie; montaż urządzeń zabawowych, nawierzchnia poliuretanowa

 

Najważniejsze osiągnięcia 2021 r.:
 • Proinwestycyjny budżet – wydatki majątkowe w wysokości  23 989 551 zł, co stanowi 19,06% w skali wydatków w budżecie
 • 9 realizowanych projektów ze środków zewnętrznych na kwotę dofinansowania 13,5 mln złotych
 • Zapewniono 703 miejsca przedszkolne i 147 miejsc żłobkowych (wzrost o 100% w stosunku do 2020 r. – 77 miejsc w 2020 r.)
 • Montaż 220 lamp przy drogach w gminie, około 8,3 km sieci oświetleniowej (obecnie w zasobie gminy jest 1666 opraw)
 • 1 parking publiczny, o łącznej liczbie 35 miejsc postojowych w Czernej
 • Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej w Brzezinie i Białkowie
 • Realizacja programu grantowego „Miękińska Inicjatywa Razem” jako doskonały przykład współpracy w gminie (25 projektów, 147,9 tys. zł)
 • Realizacja gminnego programu obejmującego trwałą zmianę systemu ogrzewania (94 dotacje, 467,5 tys. złotych)
 • Uruchomiono działalność Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” – przekazano 94 wnioski o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych i 49 rozliczeń dotacji
 • Realizowano Gminny Program Usuwania Azbestu – 95,2 tys. zł; dotacja z WFOŚiGW: 33 tys. zł
 • Wsparto remont 1 obiektu zabytkowego - Zamek na Wodzie w Wojnowicach; wartość dotacji: 40 tys. zł, remont więźby dachowej  i wykonanie elementów ochrony przeciwpożarowej
 • Dofinansowano działalność 15 organizacji pozarządowych, głównie klubów sportowych na łączną kwotę 217,9 tys. złotych
 • Swoją działalność prowadził Uczniowski Klub Sportowy Gminy Miękinia - szkolenie sportowe 500 dzieci (sekcja piłki nożnej, sekcja siatkówki, sekcja koszykówki, sekcja brazylijskie Jiu-jitsu, sekcja tenisa stołowego, sekcja tenisa ziemnego)
 • Opracowano Strategię Rozwoju Gminy Miękinia na lata 2021-2027
 
 
 
 

  

Liczba odwiedzin: 1151

Stopka

Płatności online
Zamknij