Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Kościół w Radakowicach
Jedyny w Radakowicach kościół ma burzliwą historię, stąd jego skromne zabytkowe wyposażenie. W czasach reformacji, pomiędzy latami 1564-1572, obiekt pełnił rolę ewangelickiego zboru, następnie ponownie stał się kościołem katolickim. Świątynia była też świadkiem jednego z epizodów bitwy pod Lutynią, w czasie którego został ranny niemal pod samym ołta­rzem i kilka dni później zmarł, pruski generał von Rohr.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
Data rozpoczęcia: 1 września 2020
Koszt całkowity: 137 099 zł
Montaż finansowy:
Dotacja celowa z budżetu państwa: 99 528 zł

Źródło finansowania: PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” (2020 r.)
Opis:


CEL PROJEKTU:

Cel główny – poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 5 przejść dla pieszych w 3 miejscowościach na terenie gminy Miękinia

Cele szczegółowe:

1) kształtowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, w tym przede wszystkim dzieci, młodzieży i seniorów
2) ograniczenie występowania zdarzeń drogowych z udziałem pieszych
3) podniesienie poziomu świadomości i odpowiedzialności pieszych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym
4) aktywizacja lokalnej społeczności poprzez włączenie do realizacji projektu różnych instytucji i organizacji
ZADANIA:

1. Przebudowa 5 przejść dla pieszych poprzez ich doświetlenie: Wilkszyn (ul. Główna, wl. Marszowicka - 2 przejścia, dodatkowo zamontowany zostanie aktywny znak z wyświetlaczem prędkości pojazdu), Pisarzowice (ul. Wrocławska, dodatkowo zamontowany zostanie aktywny znak z wyświetlaczem prędkości pojazdu), Lutynia (ul. Wodna).
2. Kampania edukacyjna dla dzieci, młodzieży i seniorów - 2 wykłady w SP Lutynia, 2 wykłady w SP Pisarzowice, 2 wykłady dla seniorów, 2 konkursy wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla uczniów SP Lutynia i SP Pisarzowice.
3. Działania informacyjno-promocyjne - 5 tablic informacyjnych przy przebudowanych przejściach dla pieszych, informacje w prasie i na stronie internetowej lidera i partnerów projektu

GRUPY DOCELOWE:

1) Uczniowie szkół podstawowych w Lutyni i Pisarzowicach – 200 osób
2) Seniorzy (powyżej 60 roku życia z gminy Miękinia) - 40 osób
3) mieszkańcy Wilkszyna, Pisarzowic i Lutyni – ok. 4600 osób

PRODUKTY i REZULTATY PROJEKTU:

Produkty:
- liczba zmodernizowanych/przebudowanych/doposażonych przejść dla pieszych – 5
- liczba zastosowanych rozwiązań o charakterze modernizacyjnym: 4
- liczba działań edukacyjnych – 8
- liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu – 8
- liczba uczniów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 200
- liczba seniorów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego – 40
Wskaźniki produktu będą mierzone na koniec realizacji projektu i znajdą się w raporcie sporządzonym przez pracownika UG Miękinia.

Rezultaty:
- liczba osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury drogowej powstałej w wyniku realizacji projektu: 4 600 osób
- liczba osób, u których odnotowano wzrost poziomu wiedzy o bezpieczeństwie drogowym i świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się po okolicy i przejściach dla pieszych (konkurs wiedzy o ruchu drogowym, ankiety): 120
- ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych (wypadki, kolizje, wtargnięcia, potrącenia) – poniżej 4.
- efektywne wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych – zapewnienie sprawnego działania znaków aktywnych z wyświetlaczem pomiaru dynamiki prędkości w 2 lokalizacjach
Jakie są jego grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta)? Co zostanie zrobione w ramach projektu (jakie będą jego efekty i jakie powstaną w jego wyniku produkty)?


Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online