Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Bezpieczne przejście dla pieszych w gminie Miękinia

Data rozpoczęcia: 1 września 2020
Koszt całkowity: 137 099 zł
Montaż finansowy:
Dotacja celowa z budżetu państwa: 99 528 zł

Źródło finansowania: PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” (2020 r.)
Opis:


CEL PROJEKTU:

Cel główny – poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 5 przejść dla pieszych w 3 miejscowościach na terenie gminy Miękinia

Cele szczegółowe:

1) kształtowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, w tym przede wszystkim dzieci, młodzieży i seniorów
2) ograniczenie występowania zdarzeń drogowych z udziałem pieszych
3) podniesienie poziomu świadomości i odpowiedzialności pieszych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym
4) aktywizacja lokalnej społeczności poprzez włączenie do realizacji projektu różnych instytucji i organizacji
ZADANIA:

1. Przebudowa 5 przejść dla pieszych poprzez ich doświetlenie: Wilkszyn (ul. Główna, wl. Marszowicka - 2 przejścia, dodatkowo zamontowany zostanie aktywny znak z wyświetlaczem prędkości pojazdu), Pisarzowice (ul. Wrocławska, dodatkowo zamontowany zostanie aktywny znak z wyświetlaczem prędkości pojazdu), Lutynia (ul. Wodna).
2. Kampania edukacyjna dla dzieci, młodzieży i seniorów - 2 wykłady w SP Lutynia, 2 wykłady w SP Pisarzowice, 2 wykłady dla seniorów, 2 konkursy wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla uczniów SP Lutynia i SP Pisarzowice.
3. Działania informacyjno-promocyjne - 5 tablic informacyjnych przy przebudowanych przejściach dla pieszych, informacje w prasie i na stronie internetowej lidera i partnerów projektu

GRUPY DOCELOWE:

1) Uczniowie szkół podstawowych w Lutyni i Pisarzowicach – 200 osób
2) Seniorzy (powyżej 60 roku życia z gminy Miękinia) - 40 osób
3) mieszkańcy Wilkszyna, Pisarzowic i Lutyni – ok. 4600 osób

PRODUKTY i REZULTATY PROJEKTU:

Produkty:
- liczba zmodernizowanych/przebudowanych/doposażonych przejść dla pieszych – 5
- liczba zastosowanych rozwiązań o charakterze modernizacyjnym: 4
- liczba działań edukacyjnych – 8
- liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu – 8
- liczba uczniów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 200
- liczba seniorów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego – 40
Wskaźniki produktu będą mierzone na koniec realizacji projektu i znajdą się w raporcie sporządzonym przez pracownika UG Miękinia.

Rezultaty:
- liczba osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury drogowej powstałej w wyniku realizacji projektu: 4 600 osób
- liczba osób, u których odnotowano wzrost poziomu wiedzy o bezpieczeństwie drogowym i świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się po okolicy i przejściach dla pieszych (konkurs wiedzy o ruchu drogowym, ankiety): 120
- ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych (wypadki, kolizje, wtargnięcia, potrącenia) – poniżej 4.
- efektywne wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych – zapewnienie sprawnego działania znaków aktywnych z wyświetlaczem pomiaru dynamiki prędkości w 2 lokalizacjach
Jakie są jego grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta)? Co zostanie zrobione w ramach projektu (jakie będą jego efekty i jakie powstaną w jego wyniku produkty)?

Liczba odwiedzin: 1260

Stopka

Płatności online
Zamknij