Projekty dofinansowane ze środków ze - Gmina Miękinia

Wójt przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Asystent rodzinny

Data rozpoczęcia: 2 lutego 2009
Koszt całkowity: 72 802,68 PLN
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 62 081,92 PLN Budżet państwa – 3 286,68 PLN Budżet Gminy Miękinia – 7 434,08 PLN
Opis:
Projekt skierowany był do 6 osób i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu Gminy Miękinia. Celem głównym projektu było wsparcie i aktywizacja rodzin marginalizowanych w zakresie treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz wsparcia rodzinnego. W ramach projektu Asystenci Rodzinni (wykwalifikowana kadra) pracowali z uczestnikami projektu oraz ich rodzinami kształtując ich podstawowe umiejętności społeczne, redukujące negatywne zachowania, które są ściśle związane z dziedziczeniem pewnych deprywacji z pokolenia na pokolenie. Ponadto celami szczegółowymi projektu, było również zwiększenie szans uczestnika na przełamanie syndromu wyuczonej bezradności, wypracowanie w BO świadomości pełnienia określonych ról społecznych, a także przełamywanie trudności i barier osobistych, nabycie umiejętności funkcjonowania w rodzinie, przywrócenie więzi społecznych. i rodzinnych, przywrócenie nawyku systematyczności i dyscypliny. W ramach projektu uczestnicy projektu brali udział w spotkaniach z psychologiem w ramach których rozwijali i doskonalili umiejętności mówienia i słuchania oraz wyrażania uczuć, uczyli się pewności siebie. Ponadto uczestnicy mieli możliwość skorzystania z cyklu warsztatów podczas których nabywali wiedzę z zakresu umiejętności interpersonalnych, profilaktyki zdrowotnej w rodzinie, poprawy wizerunku pod kątem rozmowy kwalifikacyjnej, jak poruszać się po instytucjach użyteczności publicznej, a także z zakresu tego, jak konstruktywnie bawić się z dziećmi.

Liczba odwiedzin: 3215

Stopka

Płatności online
Zamknij