Aktualności - 62 mln złotych na inwe - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

62 mln złotych na inwestycje

29 grudnia 2023
29 grudnia 2023 r. radni przyjęli budżet gminy Miękinia na 2024 r. Zaplanowano w nim dochody w wysokości 171.246.355,96 zł przy wydatkach na poziomie 197.194.302,96 zł.
Konstruując budżet na rok 2024 kierowano się, podobnie jak w poprzednich latach, następującymi założeniami – po pierwsze budżet ma być budżetem dużych nakładów inwestycyjnych, a po drugie budżetem oszczędnych wydatków bieżących. Realizując te dwa założenia przeznaczono aż 62.430.096,61 zł na inwestycje. Wśród nich jako najważniejsze należy wymienić:
✅ Zadania z zakresu inwestycji drogowych, na realizację których w budżecie przeznaczono ponad 20 mln złotych. Do najważniejszych należą kontynuacja przebudowy gminnej drogi relacji Lutynia – Zakrzyce – Gałów (II etap), pomocy finansowa dla Powiatu Średzkiego na przebudowę dróg powiatowych relacji Klęka – Białków oraz Brzezina - Brzezinka Średzka, kontynuacja gminnego programu przebudowy dróg gminnych, budowa systemów odwadniających drogi gminne we Wróblowicach, budowa drogi łączącej ul. Polną oraz ul. Porzeczkową w Lutyni, przebudowa drogi gminnej Lutynia – Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej, budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękini, przebudowa ulicy Marszowickiej w Wilkszynie w zakresie budowy peronu autobusowego. W przypadku zadań realizowanych wspólnie z Powiatem należy jasno powiedzieć, że Gmina Miękinia ze swojego budżetu finansuje 100% wkładu własnego Powiatu wymaganego przy składaniu wniosków o dofinansowanie zadań drogowych. Bez udziału Gminy Miękinia Powiat Średzki nie byłby w stanie zrealizować tych inwestycji - mówi Jan Marian Grzegorczyn Burmistrz Miękini.
✅ Budowa świetlicy wiejskiej w Źródłach – prawie 2 mln zł. Inwestycja to kontynuacja prac budowlanych rozpoczętych w 2023r, zakończenie prac planowane jest na luty – marzec 2024r. Świetlica będzie obiektem, który ma służyć zarówno mieszkańcom wsi Błonie jak i Źródła. Wybudowany został budynek parterowy o powierzchni zabudowy ok. 200 m² z zapleczem sanitarnym i kuchennym. W budynku zostały zastosowane ekologiczne rozwiązania w zakresie źródeł ciepła i energii – pompa ciepła, fotowoltaika. Na zewnątrz obiektu powstał plac zabaw oraz boisko (mini-Orlik z nawierzchnią z trawy syntetycznej), parking i teren zielony.
✅ Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie – ponad 2 mln złotych. Na rok 2024 zaplanowano rozpoczęcie kolejnej inwestycji kubaturowej w gminie. Planowana jest budowa nowoczesnego, jednopiętrowego budynku o powierzchni ok. 700-800 m², z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Mieścić się w nim będzie świetlica wiejska oraz centrum innowacji przeznaczone na zajęcia naukowo-badawcze podnoszące kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży. Obiekt będzie budynkiem energooszczędnym poprzez zastosowanie m.in. pompy ciepła, fotowoltaiki, systemu wentylacji. Centrum Integracji i Innowacji będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji planowane jest również zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie placu zabaw, terenu rekreacji, parkingu i miejsc zieleni. Inwestycja będzie współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.
✅ Kolejny projekt dotyczy rozwoju infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Wartość inwestycji to ponad 5 mln złotych. W projekcie, który jest dofinansowany środkami UE uwzględniono budowę placów zabaw w Miękini i Lutyni (te inwestycje już się rozpoczęły) oraz budowę w Miękini pełnowymiarowego boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz infrastrukturą (oświetlenie, ogrodzenie), bieżnią okólną 4-torową o długości 250 m, bieżnią sprinterską 4- torową o długości 110 m, skocznią do skoku w dal i trójskoku. Przy boisku powstanie zaplecze sanitarno – szatniowe.
✅ Inwestycje w edukację to przede wszystkim warta ponad 1 mln złotych rozbudowa stołówki przy SP w Lutyni oraz rozpoczęcie rozbudowy żłobka w Lutyni o kolejne dwa oddziały w ramach programu „MALUCH +”. Wartość rozbudowy żłobka to ponad 1,2 mln złotych.
✅ Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy zarówno dla mieszkańców jak i przemysłu. W 2024r. rozpocznie się realizacja dwóch ważnych inwestycji w tym zakresie tj. budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Źródła oraz wykonanie odwiertów studziennych. Wartość tych inwestycji to ponad 40 mln zł, w nadchodzącym roku budżetowym wydatkowane zostanie ponad 6,5 mln złotych. Inwestycje są współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
✅ Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia – w 2024 r. zaplanowano kontynuację inwestycji, w ramach której nastąpi wymiana istniejących przepompowni ścieków w ciągu Lutynia-Wilkszyn na tłocznie ścieków, rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej relacji Miękinia-Mrozów poprzez budowę rurociągu, naprawę i wymianę istniejących studni rewizyjnych betonowych; wartość zadania w 2024 wynosi 2,96 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto, kontynuowane będą zadania związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej. W pierwszym kwartale 2024r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tych zadań w ramach konkursu ogłoszonego dla programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
✅ Rok 2024 będzie dużym wyzwaniem w związku z rozpoczęciem i kontynuacją rekordowych inwestycji związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE oraz poprawy funkcjonowania strefy aktywności gospodarczej Wróblowice-Krępice. Przede wszystkim rozpocznie się realizacja zadania związanego z budową oczyszczalni ścieków. Na ten cel Gmina Miękinia pozyskała największą w historii dotację w wysokości ponad 245 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 10 stycznia 2024r. nastąpi otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, to ogromne wyzwanie dla naszej gminy, ale przede wszystkim szansa rozwojowa – mówi Jan Marian Grzegorczyn Burmistrz Miękini. Kontynuowane będą również prace związane z przebudową układu komunikacyjnego w strefie Wróblowice - Krępice oraz budową rurociągu kanalizacji sanitarnej tłoczno- grawitacyjnej. Ponadto wśród inwestycji bardzo potrzebnych dla mieszkańców ujętych w przyszłorocznym budżecie należy wskazać min. dalszą rozbudowę oświetlenia ulicznego, budowę i doposażenie miejsc rekreacyjno – sportowych na terenie gminy, zaplanowanie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa sieci i danych znajdujących się w Urzędzie Miejskim w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, dotacje na trwałą zmianę systemu ogrzewania, wydatki związane z realizacją programu „Ciepłe Mieszkanie”, dotacje na remonty i konserwacje zabytków.

Liczba odwiedzin: 1084

Stopka

Płatności online
Zamknij