- Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Search

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


The official website of the
Commune Miękinia


Menu poziome

Menu lewe

Straż Miejska

Nr telefonu: 603 814 208
Komendant Straży Miejskiej: Gustaw Dobosz
Strażnik Miejski: Stanisław Dul
Strażnik Miejski: Paulina Pokowiec
Strażnik Miejski: Krzysztof Szerszeń
Do zadań Straży Miejskiej w Miękini należy w szczególności:
    1) ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych,
    2) czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
    3) współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
    4) zabezpieczenia miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
    5) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
    6) współdziałania z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
    7) doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
    8) informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
    9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
    10) udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych;
    11) udzielanie przedlekarskiej pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków lub innych zdarzeń losowych;
    12) ściganie wykroczeń poprzez:
            a) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym;
            b) przeprowadzanie czynności wyjaśniających;
            c) sporządzanie do wydziału II karnego Sądu Rejonowego wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
    13) podejmowanie działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno - parkowych oraz zanieczyszczania wód;
    14) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych;
    15) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu:
            a) sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym;
            b) promocji i reklamy napojów alkoholowych;
            c) spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazowi.
Liczba odwiedzin: 3624

Stopka

Płatności online
Zamknij