- Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Search

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


The official website of the
Commune Miękinia


Menu poziome

Menu lewe

Referat Rozwoju i Promocji

Symbol: RRiP
Nr telefonu: 71 735 92 12
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych: Justyna Hamkało
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych: Agnieszka Olszewska
Pełnomocnik ds. uzależnień: Dorota Litwin
Do zadań referatu należy w szczególności:
 1. działania na rzecz rozwoju Gminy,
 2. propagowanie walorów turystycznych i gospodarczych gminy,
 3. podejmowanie zadań na rzecz współpracy międzygminnej,
 4. podejmowanie zadań związanych z promocją Gminy,
 5. przygotowanie ofert inwestycyjnych,
 6. propagowanie wiedzy o Gminie,
 7. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
 8. problematyka z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego,
 9. tworzenia strategii rozwoju gminy i planu rozwoju gminy,
 10. rozwoju sektora organizacji pozarządowych w gminie,
 11. koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 12. pozyskiwanie bezzwrotnych środków finansowych z funduszy strukturalnych, celowych i innych źródeł,
 13. sporządzanie wniosków aplikacyjnych stanowiących podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację wybranych projektów inwestycyjnych,
 14. prowadzenie spraw związanych z ewaluacją, sprawozdawczością projektów oraz rozliczanie zadań,
 15. współpraca przy przygotowywaniu zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych, uczestniczenie w przygotowaniu niezbędnych materiałów, uzyskiwaniu stosownych opinii itp.
 16. współpraca w zakresie przygotowywania wniosków infrastrukturalnych z właściwym referatem,
 17. opracowanie projektu i realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 18. koordynacja realizacji programów i harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii,
 19. współpraca z Referatem Finansów i Budżetu w zakresie realizacji budżetu gminy, w części dotyczącej dochodów z opłat za zezwolenia na alkohol i wydatkowanie tych środków,
 20. prowadzenie wniosków związanych z wydaniem, cofaniem i odmową wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 21. okresowa kontrola złożonych przez podmiot, prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych oświadczeń o wartości sprzedaży
 22. przyjmowanie wniosków ofert o przyznanie dotacji.
Liczba odwiedzin: 11992

Stopka

Płatności online
Zamknij