- Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Search

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


The official website of the
Commune Miękinia


Menu poziome

Menu lewe

Referat Podatków i Opłat

Stanowisko ds. windykacji: Małgorzata Mazur
Stanowisko ds. wymiaru podatku: Paulina Masłowska
Stanowisko ds. wymiaru podatku: Justyna Walkowiak
Podinspektor ds. wymiaru podatków: Aleksandra Bałchanowska
Podinspektor ds. wymiaru podatków: Alicja Chilińska
Inspektor ds. wymiaru podatków: Katarzyna Wielgosiewicz
Kierownik Referatu Podatków i Opłat: Marcin Popiuk
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych: Anna Tytera
Do zadań Referatu należy prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem i pobieraniem podatków i opłat, a w szczególności:
            1) wymiar, ewidencja  i sprawozdawczość w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportu, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
            2) pobór i egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat jak w pkt 1,
            3) przygotowanie projektów decyzji w zakresie odraczanie terminów płatności, rozkładanie na raty i umarzania zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych,
            4) prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy publicznej,
            5) wydawanie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach z prowadzenia gospodarstw rolnych do KRUS, ZUS, GOPS oraz innych instytucji na prośbę interesariusza,
            6) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz urzędami skarbowymi w celu zapewnienia sprawnego wykonania budżetu,
            7) opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta powodujących skutki finansowe,
            8) prowadzenie rejestrów sprzedaży towarów i usług, deklaracji podatkowych VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
            9) raportowanie schematów podatkowych,
            10) opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań referatu.
Liczba odwiedzin: 4511

Stopka

Płatności online
Zamknij