- Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Search

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


The official website of the
Commune Miękinia


Menu poziome

Menu lewe

Referat Inwestycyjny

Symbol: RIN
Stanowisko ds. drogowych: Paweł Harom
Stanowisko ds. drogowych: Maurycy Siek
Pełnomocnik ds. Strefy Ekonomicznej: Anna Babik-Haczkiewicz
Kierownik RIN: Marcin Salmanowicz
Zastępca Kierownika RIN: Anna Babik-Haczkiewicz
Inspektor ds. inwestycji i infrastruktury technicznej: Marcin Beck
Podinspektor ds. inwestycji: Krzysztof Chodorowski
1. Do zadań referatu należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją inwestycji komunalnych, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
2) koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów  o znaczeniu lokalnym i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez gminę,
4) sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla inwestycji komunalnych,
5) dokonywanie wymaganych uzgodnień projektów inwestycyjnych oraz remontowych,
6) organizowanie odbiorów inwestycji i remontów,
7) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
8) opracowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),
9) wykonywanie czynności dotyczących zabezpieczenia i realizacji roszczeń z rękojmi i gwarancji udzielonych przez wykonawców inwestycji,
10) przygotowywanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
11) udział w pracach komisji przetargowych,
12) analiza potrzeb rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie: dróg, wodociągów, kanalizacji, telekomunikacji, gazownictwa, oświetlenia,
13) nadzór nad konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
14) opiniowanie w sprawie przebiegu dróg powiatowych, ustalanie przebiegu dróg gminnych, oraz zaliczanie drogi do kategorii dróg gminnych,
15) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego, orzekanie o przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia w odniesieniu do dróg gminnych oraz wymierzanie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego,
16) tworzenie i utrzymanie terenów zielonych,
17) prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie gminy,
18) prowadzenie spraw w zakresie transportu publicznego na terenie gminy Miękinia zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie,
19) wykonywanie porozumienia z zakresu komunikacji podmiejskiej podpisanego z gminą Wrocław,
20) współpraca z pracownikami Urzędu zajmującymi się pozyskiwanie środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na realizację przedsię wzięć inwestycyjnych,
21) współpraca z referatem Rozwoju i Promocji przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w ramach Miękińskiej Inicjatyw Razem/budżetu obywatelskiego.
Liczba odwiedzin: 12676

Stopka

Płatności online
Zamknij