- Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Search

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


The official website of the
Commune Miękinia


Menu poziome

Menu lewe

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Symbol: GNPP
Nr telefonu: 71 735 92 57
Kierownik GNPP: Monika Śpiewak
Stanowisko ds. planistycznych: Katarzyna Pożoga
Inspektor ds. gospodarki mieniem: Katarzyna Brusiło
Inspektor ds. gospodarki mieniem: Natalia Wojnas
Inspektor ds. planistycznych: Ewelina Kosowska
Zastępca kierownika: Krystian Kopka
Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieniem komunalnym, a w szczególności związanych z:
 1. gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i w trwały zarząd oraz zamiany gruntów,
 2. regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących własnością Gminy (występowanie z wnioskami o założenie ksiąg wieczystych, o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych),
 3. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości,
 4. rozgraniczanie oraz scalanie i podziały nieruchomości,
 5. nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
 6. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
 7. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
Prowadzenie spraw w zakresie planowania przestrzennego, a w szczególności:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. udostępnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacji ich treści,
 4. uzgadnianie projektów planów miejscowych z zainteresowanymi organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami,
 5. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego oraz oceny aktualności tego planu.
 6. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 7. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 8. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 9. przygotowywanie założeń do decyzji o warunkach zabudowy,
 10. przygotowywanie decyzji celu publicznego,
 11. prowadzenie procedury dotyczącej wydawania decyzji w sprawie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej. 
Liczba odwiedzin: 23605

Stopka

Płatności online
Zamknij