- Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Search

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


The official website of the
Commune Miękinia


Menu poziome

Menu lewe

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Symbol: KRO
Nr telefonu: 71 769 82 60
Kierownik KRO: Bronisław Ryba
Stanowisko ds. komunalnych: Mariola Zaremba
Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska: Olga Kowalczyk
Inspektor ds. ograniczenia niskiej emisji: Aleksandra Markiewicz-Ziętek
Inspektor ds. ograniczenia niskiej emisji: Angelika Różniecka
Inspektor ds.gospodarki odpadami komunalnymi: Marlena Chałupa
Inspektor ds. komunalnych: Magdalena Lewandrowska
1.      Do zadań referatu należy prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną środowiska i gospodarką komunalną, a w szczególności:
1) współdziałanie i koordynacja działań instytucji działających na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska,
2) zapewnienie planowego i wszechstronnego rozwoju rolnictwa w gminie,
3) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
4) wydawanie decyzji środowiskowych,
5) udzielanie informacji producentom rolnym w zakresie rolnictwa związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
6) prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej,
7) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
8) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów i wymierzanie kar za samowolne ich usuniecie,
9) nadzór i koordynacja  spraw związanych z utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
10)  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przypisanych do zadań własnych gminy na mocy ustaw,
11) koordynowanie spraw z zakresu melioracji i eksploatacji urządzeń wodno – melioracyjnych, prowadzenie nadzoru i kontroli nad właściwym utrzymaniem infrastruktury technicznej,
12) realizacja spraw powierzonych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej,
13) kierowanie  zamówieniami  publicznymi na podstawie  obowiązujących przepisy prawa w tym zakresie,
14) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
15) przygotowanie dokumentacji przetargowej,
16) kontrola realizacji zamówień publicznych.

2. Zarządzanie lokalami komunalnymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gminy Miękinia:
1) prowadzeniu całości spraw związanych z najmem lokali komunalnych,
2) prowadzeniu ewidencji lokali komunalnych i socjalnych,
3) sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym oraz prawidłowością eksploatacji
budynków, budowli i lokali,
4) ustalanie potrzeb w uzgodnieniu z referatem Inwestycyjnym w zakresie rozbiórek, remontów budynków, budowli i lokali komunalnych i socjalnych,
5) przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przydział lokalu komunalnego,
6) prowadzeniu całości spraw związanych z zapewnieniem lokali socjalnych, w tym
wskazywaniu lokali socjalnych w celu wykonywania wyroków eksmisyjnych oraz
prowadzeniu postępowań sądowych, w których gmina Miękinia wzywana jest do wstąpienia do procesu w charakterze interwenienta ubocznego,
7) prowadzeniu całości spraw związanych z realizacją roszczeń o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, do którego uprawnienie orzeczono w wyroku sądowym, w tym postępowań sądowych,
8) rozpatrywaniu wniosków o potwierdzenie uprawnień do przebywania w lokalu komunalnym,
9) prowadzeniu całości spraw dotyczących lokali komunalnych i socjalnych związanych z regulacją zaległości czynszowych (umorzenia, ugody, raty),
10) rozpatrywaniu wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie adaptacji (rozbudowy,
zabudowy, przebudowy) w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy w porozumieniu z referatem Inwestycyjnym,
11) wykonywaniu czynności administrowania i zarządu nieruchomością wspólną z zakresu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
reprezentowanie interesów gminy z tytułu eksploatacji lokali, w których gmina posiada udział w prawie lub ograniczone prawo rzeczowe.
Liczba odwiedzin: 23221

Stopka

Płatności online
Zamknij